Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024

Kryteria środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego stają się coraz ważniejszymi miernikami pomiaru zrównoważonego rozwoju i wpływu społecznego organizacji. Dynamika ESG odnosi się do sposobu, w jaki firma zarządza i z biegiem czasu poprawia swoje wyniki w tych obszarach. Osiągnięcie prawdziwej dynamiki ESG wymaga wyjścia poza inicjatywy na poziomie powierzchniowym, jedynie dla „zaznaczenia”, że firma bierze udział w ESG. Wiąże się to z głębokim osadzeniem zagadnień ESG w strategii, operacjach i kulturze firmy. ESG nie powinna być jedynie dodatkiem czy wymogiem – musi stać się integralną częścią sposobu, w jaki firma tworzy wartość i współdziała z interesariuszami.

W Artykule:

 • Gdy organizacja poprawia wskaźniki ESG, prowadzi to do wymiernych korzyści, takich jak niższe koszty, wyższa produktywność, mniejsze ryzyko regulacyjne i prawne, większa lojalność klientów, wyższa retencja talentów oraz większy dostęp do kapitału.
 • Efekty inicjatyw ESG są złożone i często ich pełna realizacja zajmuje dużo czasu. Oceniając wyniki w zakresie ESG, ważne jest, aby wyjść poza wskaźniki krótkoterminowe i wziąć pod uwagę szersze, długoterminowe skutki.
 • Priorytety ESG mogą na wiele sposobów bezpośrednio wpływać na wyniki finansowe firmy.
 • Korzyści z ESG wykraczają poza tworzenie jedynie wartości finansowej. Skuteczne inicjatywy ESG mogą mieć silny pozytywny wpływ na pracowników, społeczności, środowisko i innych interesariuszy.
 • Kierowanie się przez firmę zasadami ESG może również budować zaufanie i dobrą wolę wśród klientów. Konsumenci coraz częściej wspierają marki, które są zgodne z ich wartościami. Chcą, aby firmy zajmowały się kwestiami społecznymi i środowiskowymi w swoich operacjach i łańcuchach dostaw.
 • Wiodące organizacje dostrzegają wartość poprawy swoich szerszych wyników w zakresie ESG. Przemyślana strategia ESG tworzy długoterminową wartość na wielu frontach.
 • Oceniając wyniki w zakresie ESG, ważne jest, aby wyjść poza wskaźniki krótkoterminowe i wziąć pod uwagę szersze, długoterminowe skutki.
 • Pełne owoce pracy ESG przejawiają się w wielu wymiarach i ramach czasowych. W związku z tym organizacje muszą przyjąć cierpliwe, wybiegające w przyszłość podejście, przeciwstawiając się presji natychmiastowego zwrotu z inicjatyw ESG. Największe skutki ESG często rozwijają się powoli, ale z dużą siłą.
 • Firmy wyróżniające się w zakresie ESG stymulują zaangażowanie pracowników w tym obszarze w sposób autentyczny, zgodny ze swoją kulturą organizacyjną, a ESG staje się integralną częścią employee experience.
 • Droga do doskonałości i wpływu ESG zaczyna się od przemyślanego targetowania. Zamiast osiągać przeciętność we wszystkich obszarach, koncentrując zasoby i wysiłek, organizacja może wyróżnić się w kluczowych obszarach ESG.

Spis treści:

 1. Cykl ESG
 2. Tworzenie wartości finansowej
 3. Zwiększanie wpływu ESG
 4. Strategia ESG a zaangażowanie pracowników
 5. Zaangażowanie w Leadership
 6. Ukierunkowane inicjatywy ESG
 7. Wdrażanie ESG
 8. Badania dot. dynamiki ESG
 9. Ciągłe doskonalenie
 10. Proces osadzania ESG w organizacji

Zobacz też: Co warto wiedzieć o ESG?

Cykl ESG

Celem dynamiki ESG jest stworzenie pewnego pozytywnego cyklu. Gdy organizacja poprawia wskaźniki ESG, może to prowadzić do wymiernych korzyści, takich jak niższe koszty, wyższa produktywność, mniejsze ryzyko regulacyjne i prawne, większa lojalność klientów, wyższa retencja talentów oraz większy dostęp do kapitału. Następnie może zainwestować te korzyści w dalszą poprawę swoich wyników w zakresie ESG. Jeśli cykl ten zostanie skutecznie wdrożony w perspektywie długoterminowej, sprawi, że ESG i zyski biznesowe będą wzajemnie się wzmacniać, a nie konkurować ze sobą.

Osiągnięcie takiego poziomu dynamiki ESG nie jest łatwe. Wymaga zaangażowania top managementu, dostosowania organizacyjnego, zaangażowania interesariuszy i ciągłej ponownej oceny złożonych, wieloaspektowych kwestii ESG. Jednak w przypadku organizacji patrzących w przyszłość, postęp w zakresie dynamiki ESG umożliwia im bardziej zrównoważone działanie, jednocześnie zwiększając ich konkurencyjność, odporność i pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Dynamika ESG

Tworzenie wartości finansowej

Priorytety ESG mogą na wiele sposobów bezpośrednio wpływać na wyniki finansowe firmy. Organizacje inwestujące w działania i procesy przyjazne dla środowiska często dostrzegają oszczędności wynikające z efektywności energetycznej, redukcji odpadów i bardziej zasobooszczędnych łańcuchów dostaw. Badania konsumenckie pokazują, że zaangażowanie środowiskowe i społeczne jest dla kupujących coraz ważniejsze, skutkiem czego jest wzrost przychodów firm o silnym ESG. Firmy zorientowane na cel są bardziej atrakcyjne i bardziej zaangażowane w pracowników, co poprawia produktywność i retencję.

ESG pomaga firmom ograniczać ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów, szkodami dla reputacji, procesami sądowymi i innymi zakłóceniami. Dobre wyniki w zakresie ESG sygnalizują inwestorom, że firma myśli przyszłościowo, aktywnie zarządza ryzykiem i przygotowuje się na długoterminowy sukces. Fundusze stosujące kryteria ESG osiągnęły zwrot porównywalny lub wyższy niż w przypadku inwestycji konwencjonalnych.

ESG poprawia wyniki finansowe poprzez obniżanie kosztów, zwiększanie przychodów, zwiększanie produktywności, unikanie kosztów i przyciąganie inwestorów. Spółki o wysokich ocenach ESG demonstrują wysokie uzasadnienie biznesowe dotyczące zrównoważonego rozwoju i osiągają wyniki lepsze niż rynek.

Zwiększanie wpływu ESG

Korzyści z ESG wykraczają poza tworzenie wartości finansowej. Skuteczne inicjatywy ESG mogą mieć silny pozytywny wpływ na pracowników, społeczności, środowisko i innych interesariuszy.

Wiele organizacji uważa, że inwestowanie w ESG zwiększa zaangażowanie pracowników. Pracownicy czują dumę z firm, które przestrzegają etycznych praktyk biznesowych i wnoszą pozytywny wkład w społeczeństwo. Zwiększa to motywację, produktywność i utrzymanie talentów.

Kierowanie się przez firmę zasadami ESG może również budować zaufanie i dobrą wolę wśród klientów. Konsumenci coraz częściej wspierają marki, które są zgodne z ich wartościami. Chcą, aby firmy zajmowały się kwestiami społecznymi i środowiskowymi w swoich operacjach i łańcuchach dostaw.

Ważne jest również wykraczanie poza zgodność z prawem w celu proaktywnego zmniejszania wpływu na środowisko. Obejmuje to obniżenie emisji gazów cieplarnianych, minimalizację odpadów, poprawę efektywności energetycznej i wodnej oraz inne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wysiłki te pomagają łagodzić zmiany klimatyczne i chronić zasoby naturalne dla przyszłych pokoleń.

Ogólnie rzecz biorąc, skupianie się wyłącznie na zyskach finansowych już nie wystarczy. Wiodące organizacje dostrzegają wartość poprawy swoich szerszych wyników w zakresie ESG. Wymaga to zidentyfikowania istotnych kwestii związanych z ESG i oceny szerszego wpływu na interesariuszy. Przemyślana strategia ESG tworzy długoterminową wartość na wielu frontach.

Dynamika ESG

Wielowymiarowe i długoterminowe efekty ESG

Efekty inicjatyw ESG są złożone i często ich pełna realizacja zajmuje dużo czasu. Oceniając wyniki w zakresie ESG, ważne jest, aby wyjść poza wskaźniki krótkoterminowe i wziąć pod uwagę szersze, długoterminowe skutki.

Na przykład inwestycje w zdrowie i dobre samopoczucie pracowników mogą zająć lata, zanim przełożą się na wymierne rezultaty, takie jak wyższy wskaźnik retencji pracowników i wzrost produktywności. Jednak z biegiem czasu te pozytywne efekty kumulują się, tworząc znaczną wartość organizacyjną i społeczną.

Podobnie wysiłki mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych mogą wiązać się z kosztami początkowymi, podczas gdy korzyści dla środowiska stają się widoczne dopiero po dziesięcioleciach. Docenienie tych opóźnionych i wielowymiarowych efektów wymaga cierpliwości i długoterminowego spojrzenia na tworzenie wartości poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pełne owoce pracy ESG przejawiają się w wielu wymiarach i ramach czasowych. W związku z tym organizacje muszą przyjąć cierpliwe, wybiegające w przyszłość podejście, przeciwstawiając się presji natychmiastowego zwrotu z inicjatyw ESG. Największe skutki ESG często rozwijają się powoli, ale z dużą siłą.

Wpływ strategii ESG na zaangażowanie pracowników

Praca firmy nad kwestiami ESG może mieć silny pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników w organizacji, a co za tym idzie, ogólną retencję pracowników. Jest to zgodne z poglądem, że ESG może stanowić podstawę zarówno wartości organizacji, jak i wartości, którą wnosi do społeczeństwa. Pracownicy chcą dziś pracować dla firm, które podzielają ich wartości i wywierają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Kiedy pracownicy widzą, że ich firma poważnie podchodzi do kwestii ESG i wdraża znaczące inicjatywy, czują się bardziej związani z celem i misją organizacji. Zwiększa to morale, satysfakcję i zaangażowanie.

Pracownicy częściej czują też dumę z firmy, dla której pracują, co wzmacnia ich zaangażowanie emocjonalne. W rezultacie poprawia się retencja pracowników, oszczędzając firmom wysokich kosztów związanych z rotacją.

Postrzeganie ESG jako czynnika stymulującego zaangażowanie pracowników oznacza, że może to bezpośrednio przynieść korzyści wynikom finansowym, a nie tylko zewnętrznym interesariuszom. Firmy wyróżniające się w zakresie ESG robią to w sposób autentyczny, zgodny ze swoją kulturą organizacyjną, a ESG staje się integralną częścią employee experience.

Dynamika ESG

Zaangażowanie w Leadership

Kluczową cechą firm wyróżniających się w zakresie ESG jest aktywny udział i zaangażowanie top managementu. Zarząd oraz dyrektor generalny/dyrektor finansowy współpracują z interesariuszami zewnętrznymi i czują się przed nimi odpowiedzialni. Priorytetowo traktują mocne strony ESG, które są najważniejsze dla interesariuszy. Ważne jest również, aby w gronie zarządu znalazł się również lider ESG.

ESG zaczyna się od najwyższych szczebli organizacji. Kiedy zarząd i dyrektorzy zarządzający uznają ESG za imperatyw biznesowy, muszą zrobić wszystko, aby idea ta przeniknęła całą organizację. Pracownicy uznają wówczas ESG za integralną część tożsamości i strategii firmy. Zaangażowanie przywódców nadaje inicjatywom ESG wiarygodność. Umożliwia pracownikom włączenie ESG do swojej pracy. Dzięki silnemu wsparciu ze strony zarządu i menedżerów ESG zostanie osadzone w kulturze organizacyjnej.

Ukierunkowane inicjatywy ESG

Organizacje przyszłości zdają sobie sprawę, że nie mogą wyróżniać się w każdej inicjatywie kwalifikującej się jako ESG. Wręcz przeciwnie: ponieważ dobrze rozumieją swoją strategię oraz własne mocne i słabe strony, koncentrują się wyłącznie na identyfikowaniu inicjatyw, które mają największe znaczenie dla ich modeli biznesowych. ESG to kwestia strategiczna, co oznacza, że wpływa na to, jak i gdzie firma konkuruje.

Zamiast próbować zrobić wszystko na raz, firmy te przyjmują podejście ukierunkowane, koncentrując się na priorytetowych działaniach w zakresie ESG, które są zgodne z pozycją konkurencyjną firmy oraz jej modelem biznesowym. Skupiają się na kilku kluczowych inicjatywach, w których naprawdę mogą zyskać przewagę na rynku.

Na przykład marka konsumencka może skupić się na zrównoważonych opakowaniach i etycznym pozyskiwaniu surowców, podczas gdy producent samochodów może skupić się na inwestycjach w technologię pojazdów elektrycznych i działania ekologiczne. Kluczem jest identyfikacja i podwojenie priorytetów ESG, które pozwolą firmie wykorzystać swoje główne mocne strony, jednocześnie eliminując istotne luki.

To ukierunkowane podejście umożliwia znaczący i wymierny/ mierzalny postęp w obszarach ESG, które mają największe znaczenie dla długoterminowego sukcesu firmy. Koncentrując zasoby i wysiłek, firma może naprawdę przodować w kluczowych obszarach ESG, zamiast osiągać przeciętność we wszystkich obszarach. Droga do doskonałości i wpływu ESG zaczyna się od przemyślanego targetowania.

Wdrażanie ESG

Praktyki ESG stosowane obecnie przez wiodące organizacje skupiają się zazwyczaj na trzech poziomach ambicji – zgodności, integracji biznesowej i transformacji branż. Jednak firmy o długofalowym podejściu rozumieją, że nie mogą osiągnąć doskonałości, po prostu podejmując każdą inicjatywę kwalifikującą się jako ESG. Wręcz przeciwnie, ponieważ dobrze rozumieją swoją strategię, a także własne mocne strony i luki, koncentrują się na identyfikowaniu inicjatyw, które będą najbardziej znaczące dla ich modeli biznesowych.

ESG jest istotną kwestią strategiczną, co oznacza, że wpływa na to, gdzie i jak firma konkuruje. Najbardziej przyszłościowe firmy podchodzą do decyzji ESG, starając się uzyskać głębokie, oparte na dowodach zrozumienie własnej działalności i szerszych potencjalnych jej konsekwencjach. Kiedy organizacja określa obszary ESG, w których chce być dobra i w których chce się wyróżniać, dokonuje kluczowych wyborów, które będą miały szerszy wydźwięk w przyszłości.

Chociaż wdrażanie ESG jest złożone, wartość, jaką wysiłki ESG mogą chronić – i tworzyć – może być przekonująca. Praktyki ESG mają największą skuteczność, gdy są starannie wybranymi i ukierunkowanymi inicjatywami, będącymi integralną częścią modelu biznesowego. Chociaż uświadomienie sobie pełnych efektów ESG może być wielowymiarowe i ich pełne uchwycenie może zająć trochę czasu, wdrożenie ESG w organizacji przejawia się w inicjatywach ESG, które stanowią podstawę modelu biznesowego.

badania

Dynamika ESG – badania

W najnowszym globalnym badaniu McKinsey dotyczącym ESG zapytano ponad 1100 respondentów z ponad 90 krajów, w jaki sposób ich organizacje radzą sobie z tym wyzwaniem. Ponad dziewięciu na dziesięciu respondentów twierdzi, że tematy ESG znajdują się w agendzie ich organizacji, jednak tylko jedna trzecia ankietowanych uważa kwestie środowiskowe za największy priorytet ESG swojej organizacji.

Respondenci zgłaszający zwiększony wpływ ESG twierdzą, że ich organizacje koncentrują się zarówno na ochronie, jak i na tworzeniu wartości. Ponad dwie trzecie badanych twierdzi, że ich organizacje osiągnęły szeroki wpływ dzięki wysiłkom w zakresie ESG w ciągu ostatnich trzech lat, a jedna trzecia respondentów twierdzi, że praca ich organizacji w zakresie ESG ma silny pozytywny wpływ na ich własne zaangażowanie w organizację.

Jak wynika z badania, organizacje, które zarówno stworzyły wartość finansową, jak i zwiększyły szerszy wpływ ESG – dwa warunki tego, co nazywamy dynamiką ESG – wyróżnia 7 wspólnych cech:

 • podchodzą do ESG z perspektywy wzrostu; priorytety organizacji wykraczają poza zwykłe przestrzeganie standardów branżowych lub wymogów regulacyjnych i mają na celu odblokowanie nowych możliwości,
 • dążą do nawiązania kontaktu z zewnętrznymi interesariuszami i ponoszenia przed nimi odpowiedzialności,
 • identyfikują konkretne priorytety interesariuszy, w odniesieniu do których ich mają wyjątkową pozycję do osiągnięcia doskonałości; starają się uczynić te priorytety kluczową częścią swojej strategii biznesowej,
 • upoważniają konkretną osobę na stanowisku kierowniczym do współpracy z dyrektorem generalnym w zakresie definiowania i realizacji ambicji ESG,
 • budują centralny zespół ESG – co nie jest tożsame z budowaniem dużego zespołu; łączą talenty z całej organizacji, aby pomóc w osiągnięciu celów ESG,
 • podejmują przemyślane wysiłki, aby osadzić cel w wielu aspektach swojej działalności,
 • wiążą wskaźniki ESG z wynagrodzeniem, wykorzystując KPI do oceny postępów w realizacji celów ESG.

Podczas gdy odpowiedzi na ankietę sugerują, że organizacje ogólnie wydają się uznawać znaczenie ESG, podejścia i obszary zainteresowania różnią się w zależności od sektora, branży i regionu, zgodnie z różnicami w istotności. W wielu branżach organizacje wykraczają poza zwykłe próby spełnienia wymogów regulacyjnych i postrzegają ESG jako szansę na rozwój. Promowanie wzrostu jest najczęściej wymienianym przez respondentów powodem, dla którego ich organizacje zajmują się kwestiami ESG. Jest to szczególnie powszechna motywacja dla organizacji z sektora energetycznego, podczas gdy zgodność z przepisami i normami branżowymi to najczęściej wymieniane motywy przez respondentów z sektora opieki zdrowotnej i farmaceutycznego, usług finansowych oraz sektora publicznego i społecznego.

Dynamika ESG – Ciągłe doskonalenie

Większość firm podąża drogą ESG. Jednak kultura ciągłego doskonalenia ESG raczej nie zakorzeni się w organizacji, jeśli ESG nie będzie traktowana poważnie, usystematyzowana i ściśle powiązana z celami firmy. Firmy będące liderami w tej dziedzinie podchodzą do ESG w sposób rygorystyczny, oparty na dowodach, i jednocześnie przemyślany. Coraz częściej, świadomie uwzględniają i rozwijają kwestie ESG jako podstawową część swojego modelu biznesowego, umożliwiając bardziej zrównoważony biznes.

Podróż ESG wymaga cierpliwości i wytrwałości. Nie ma szybkich rozwiązań. ESG nie jest jednorazową inicjatywą, ale ciągłym zaangażowaniem. Organizacje muszą skupiać się na perspektywie długoterminowej i być nastawione na ciągłe uczenie się i doskonalenie.

Aby stale osiągać korzyści z zakresu ESG, firmy potrzebują wdrożyć odpowiednie struktury i procesy. Obejmuje to ustanowienie mechanizmów regularnych pomiarów i raportowania kluczowych wskaźników ESG. Aby zidentyfikować trendy i możliwości, dane należy monitorować na przestrzeni czasu. W ocenie postępów pomagają audyty wewnętrzne, a niektóre firmy, w świetle braku specjalistów ESG we własnej organizacji,  korzystają również z doradców zewnętrznych.

Szkolenia i edukacja umożliwiają pracownikom na wszystkich poziomach wnoszenie wkładu w wysiłki związane z ESG. Dzięki ankietom i innym sposobom pozyskiwania informacji zwrotnej, organizacja zbiera feedback od interesariuszy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wsłuchując się w ten głos i reagując na informację zwrotną, firmy są w stanie doskonalić swoje programy ESG.

Zwinne podejście umożliwia testowanie inicjatyw, łączenie wniosków i ewolucję strategii. Okresowe wyznaczanie celów zapewnia kierunek przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Podstawą tego wszystkiego jest zakorzeniona kultura, która ceni zrównoważony rozwój, odpowiedzialność i wkład społeczny. Dzięki skupieniu, dyscyplinie i zaangażowaniu ciągłe doskonalenie ESG może stać się decydującą zdolnością organizacyjną, integralną dla długoterminowego sukcesu biznesowego.

model biznesowy

Proces osadzania ESG w organizacji

Proces osadzania ESG jako podstawowej części strategii biznesowej wymaga zaangażowania, dyscypliny i ciągłego doskonalenia. Choć złożona, wartość wytworzona dzięki kompleksowym wysiłkom w zakresie ESG może być przekonująca dla organizacji i jej interesariuszy. Liderzy muszą podchodzić do inicjatyw ESG z nastawieniem opartym na dowodach i zorientowanym na przyszłość, identyfikując ukierunkowane działania, które są zgodne z celami biznesowymi.

ESG powinna ewoluować wraz z kontekstem biznesowym (misja, wizja, wartości, cele strategiczne) – stale poddając ponownej ocenie obszary zainteresowania i udoskonalając procesy.

Podróż ESG może być długa, ale warto dotrzeć do celu. Dzięki trwałemu przywództwu, dyscyplinie i wyobraźni firmy mogą głęboko zakorzenić zasady ESG. Tworzy to wartość dla akcjonariuszy, interesariuszy i społeczeństwa. Czas na działanie jest teraz. Zaangażuj się w podróż ESG z korzyścią dla wszystkich w przyszłości.

Zamiast postrzegać ESG w oderwaniu od biznesu:

 • zintegruj go ze wszystkimi operacjami,
 • uczyń go żywym, oddychającym elementem kultury organizacyjnej,
 • podchodź do tego systematycznie, z wyraźnym poczuciem odpowiedzialności,
 • mierz postępy za pomocą solidnych wskaźników i raportowania.

Z myślą o tych, którzy już wkrótce będą odpowiedzialni w organizacjach za przygotowanie i wdrożenie strategii ESG oraz za opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju stworzyliśmy unikalny program, który kompleksowo przygotowuje do podjęcia aktualnych wyzwań związanych z ESG.

Dzięki praktycznemu przejściu przez 7 najważniejszych aspektów – od tematów prawnych, przez mapę interesariuszy, tworzenie strategii, raportowanie, podwójną istotność wpływu społecznego i środowiskowego, SLL oraz obliczanie śladu węglowego, Twoja firma zyska eksperta w dziedzinie transformacji ESG.

Sprawdź szczegóły >>