Polityka prywatności Lean Black Belt 4

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest Leanpassion Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa (dalej „Leanpassion” lub „Operator”). Dane osobowe będą przetwarzane przez Leanpassion zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Przystępując do Programu Lean Black Belt i dokonując rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą podlegały przetwarzaniu przez Leanpassion zgodnie z poniższymi postanowieniami. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie Lean Black Belt. Odmowa podania niektórych danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Programie Lean Black Belt oraz korzystanie z Platformy edukacyjnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Uczestników przez Leanpassion, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem: blakcbelt@leanpassion.pl


II. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH.

Operator zbiera następujące dane osobowe Użytkowników i Uczestników Programu Lean Black Belt:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Adres Użytkownika i Uczestnika;
 4. Numer telefonu;
 5. Nazwa Firmy;
 6. Ilość osób zatrudnionych w Firmie;
 7. Stanowisko Użytkownika i Uczestnika;
 8. Obszar specjalizacji;
 9. Dane dotyczące karty kredytowej (w przypadku wyboru płatności za pomocą karty kredytowej);
 10. Pliki cookies;
 11. Adresy IP Użytkowników i Uczestników

 

III. CEL ZBIERANIA DANYCH.

Leanpassion będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników i Uczestników wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Wszelkie dane podane przez Użytkownika i Uczestnika, wykorzystywane będą przez Leanpassion wyłącznie w celu:

 1. nawiązania, ukształtowania treści Umowy między Użytkownikiem a Leanpassion;
 2. zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Użytkownikiem i Uczestnikiem, w tym w celu informowania o wszelkich zmianach dotyczących danego Programu Lean Black Belt, produktów i usług oferowanych w ramach Platformy edukacyjnej;
 3. przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Leanpassion w ramach Programu Lean Black Belt i związanych z tym rozliczeń finansowych, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
 5. marketingu usług Programu Lean Black Belt, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
 6. marketingu usług świadczonych przez Leanpassion, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
 7. w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń Użytkowników i Uczestników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Platformy edukacyjnej, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
 8. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Platformy edukacyjnej lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Platformy edukacyjnej, Użytkowników, Uczestników, klientów i pracowników Leanpassion i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych.

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe Użytkowników i Uczestników mogą być przekazywane innym spółkom należącym do grupy kapitałowej Leanpassion oraz podmiotom współpracującym z Leanpassion, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z interesami Leanpassion. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników mogą być przekazywane naszym partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Leanpassion i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Leanpassion. Siedziby takich zewnętrznych podmiotów będą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE jak i znajdującymi się poza granicami UE, w tym na serwerach Google Cloud Platform. Przedmiotowe usługi obejmują zapewnienie infrastruktury i usług IT, usług obsługi klienta oraz przetwarzania transakcji kartami kredytowymi. Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Leanpassion oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników i Uczestników. Leanpassion może przekazać dane osobowe Użytkowników i Uczestników właściwym organom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu wykonania takich obowiązków prawnych, na obszarze każdej jurysdykcji, w której znajdują się Użytkownicy i Uczestnicy. W przypadku wystąpienia naruszenia danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony.

 

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW I UCZESTNIKÓW PROGRAMU LEAN BLACK BELT.

 1. Użytkownikowi i Uczestnikowi Programu Lean Black Belt przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Leanpassion:
  1. prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika i Uczestnika;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownika i Uczestnika, jeżeli dane są niedokładne lub niepełne;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych – na prośbę Użytkownika i Uczestnika  Leanpassion usuwa zgromadzone dane osobowe Użytkownika i Uczestnika, np. w przypadku zakończenia korzystania z Platformy edukacyjnej lub (i) gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub (ii) nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo dane osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Leanpassion;
  4. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Uczestnika, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w Polityce Prywatności. Leanpassion przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika i Uczestnika lub dane Użytkownika i Uczestnika będą niezbędne Leanpassion do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Uczestnika w celach marketingowych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Leanpassion danych osobowych np. w przypadku subskrypcji newslettera, Użytkownik i Uczestnik mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, od której to zgody takie jest uzależnione dalsze przetwarzanie;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownika i Uczestnika – Użytkownik i Uczestnik mają prawo otrzymać dane osobowe jego dotyczące, które udostępnili Leanpassion w zwyczajowo używanym, usystematyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik i Uczestnik może także zwrócić się do Leanpassion o przekazanie danych osobowych Użytkownika i Uczestnika bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.
  7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Uczestnika – Leanpassion może być zmuszony do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika i Uczestnika w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik i Uczestnik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych przez Leanpassion do organu ochrony danych w swojej jurysdykcji. Leanpassion udzieli pomocy w razie wystąpienia trudności ze skontaktowaniem się z organem ochrony danych.
 2. Leanpassion zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników i Uczestników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Platformy edukacyjnej.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Leanpassion przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników i Uczestników przez okres konieczny dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w Części III. Polityki Prywatności lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa tj. do czasu, aż Użytkownik i Uczestnik wycofają swoją zgodę lub Leanpassion ustali, że się zdezaktualizował. W takim wypadku Leanpassion usunie lub dokona szyfrowania, pseudonimizacji i anonimizacji danych osobowych, jak tylko będzie to praktycznie możliwe, aby móc korzystać z nich bez konieczności zbędnej identyfikacji, chroniąc prywatność i zwiększając bezpieczeństwo Użytkownika i Uczestnik.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO.

Leanpassion stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkowników i Uczestników, stosując sprawdzone standardy technologiczne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników i Uczestników.

VIII. POLITYKA COOKIES PLATFORMY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU LEAN BLACK BELT.

Platforma używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Platformy. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Platformę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników i Uczestników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Platformy. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Uczestnika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Leanpassion.
Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Platforma stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Platformy (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i Uczestnika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i Uczestnika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Niemniej jednak, Użytkownik i Uczestnik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Platformy będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji. Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane przez Leanpassion w celu:

 1. dostosowania i optymalizacji zawartości Platformy edukacyjnej do preferencji Użytkownika i Uczestnika;
 2. „Trwałe” pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez Użytkownika i Uczestnika);
 3. „Analityczne” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego Użytkownika i Uczestnika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika i Uczestnika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny Platformy edukacyjnej.
 4. „Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

Użytkownicy i Uczestnicy Platformy edukacyjnej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Pliki (cookies), z których korzysta Platforma edukacyjna (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i Uczestnika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom. Leanpassion zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników i Uczestników. W reklamach zamieszczanych na stronach Platformy edukacyjnej mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

IX. AKTUALIZACJE.

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Leanpassion. W takim przypadku Leanpassion opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na stronie Platformy i poinformuje Użytkowników i Uczestników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.