Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024

Mówi się, że ludzie przychodzą do pracy, a odchodzą od szefa. Ta maksyma znajduje odzwierciedlenie w Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji z Pracy 2023. W ostatniej edycji badania, przeprowadzonej na największej jak dotąd próbie aktywnych zawodowo Polaków i Polek, dwie trzecie pracowników deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli negatywnie ocenia swojego szefa. Najświeższe dane, zebrane i opracowane przez Grupę LP we współpracy z Openfield, to dowód na to, że prawdopodobieństwo odejścia z pracy wzrasta dwukrotnie, jeśli ludzie negatywnie oceniają swojego szefa. Co wpływa na tę ocenę i jak kształtowały się oczekiwania względem lidera w roku 2023 i w poprzednich latach?

W Artykule:

 • Dwie trzecie polskich pracowników ma zamiar odejść z pracy, jeśli negatywnie ocenia swojego szefa, prawie taki sam odsetek osób negatywnie oceniających szefa nie ma motywacji do pracy, a trzy czwarte pracowników negatywnie oceniających szefa jest niezadowolonych z pracy.
 • W grupie krytyków lidera 75% nie odczuwa satysfakcji z pracy, 63% nie czuje się zmotywowanych do pracy i aż 76 % nie poleci swojego pracodawcy. Aż 66% krytyków lidera deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
 • Im wyżej ludzie oceniają lidera, tym większa jest ich satysfakcja z pracy – są bardziej zmotywowani, z większym prawdopodobieństwem polecą swojego pracodawcę i będą mniej skłonni do zmian. I odwrotnie – niekorzystna ocena lidera pociąga za sobą brak satysfakcji, niską motywację do pracy oraz wysoką do zmiany jej miejsca.
 • Wzrost znaczenia poczucia przynależności to wyraz potrzeby zbudowania bezpieczeństwa – nie tylko materialnego, ale i emocjonalnego. Utożsamia potrzebę przynależenia przez ludzi do czegoś większego niż oni sami, co jest naturalną konsekwencją trudnych i burzliwych czasów.
 • W opinii uczestników tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy najważniejsza cecha lidera to dbanie o poczucie przynależności pracowników do organizacji, co pokrywa się z numerem jeden na liście top 7 czynników mających związek z satysfakcją z pracy.
 • W artykule przytaczamy dane z Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2023 [RAPORT 2023]

Spis treści:

 1. Lider a satysfakcja z pracy
 2. Jak ocena lidera wpływa na satysfakcję z pracy?
 3. Ocena lidera a rotacja
 4. Czego Polacy oczekują od szefów?
 5. Oczekiwania względem lidera 2016-2023
 6. Top 10 oczekiwań względem lidera 2023
 7. Oczekiwania względem lidera – podsumowanie

Zobacz też: Czego Polacy oczekują od pracodawców [ARTYKUŁ], Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy 2023 [PODCAST]

Lider a satysfakcja z pracy

Przeprowadzane rokrocznie przez Grupę LP we współpracy z Openfield Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy umożliwia nie tylko zmierzenie poziomu satysfakcji z pracy aktywnych zawodowo Polaków, ale pozwala również prześledzić, jakie oczekiwania względem lidera mają pracownicy oraz przyjrzeć się zależności między oceną bezpośredniego przełożonego a zadowoleniem z pracy, poziomem motywacji i trendami w zakresie rotacji.

Zbadanie związku między oceną lidera a satysfakcją z pracy możliwe jest dzięki wykorzystaniu korelacji Pearsona oraz wskaźnika NPS (Net Promoter Score), które pozwalają zmierzyć, jaki procent promotorów i krytyków lidera jest zadowolonych lub niezadowolonych z pracy, zmotywowanych lub niezmotywowanych, poleci lub nie poleci pracodawców i ma zamiar odejść lub pozostać w pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Co pokazuje tegoroczne badanie? Dokładnie dwie trzecie polskich pracowników ma zamiar odejść z pracy, jeśli negatywnie ocenia swojego szefa, prawie taki sam odsetek zatrudnionych, którzy negatywnie oceniają szefa nie ma motywacji do pracy, a trzy czwarte pracowników negatywnie oceniających szefa jest z pracy niezadowolonych.

oczekiwania względem lidera

Jak ocena lidera wpływa na satysfakcję z pracy?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy 2023, ogółem 29% Polaków negatywnie ocenia swojego bezpośredniego przełożonego. Należą oni do grupy krytyków lidera. Natomiast 36% pozytywnie ocenia swojego szefa – to promotorzy lidera. W tegorocznym badaniu prześledziliśmy także związek między oceną bezpośredniego przełożonego a zadowoleniem z pracy, motywacją oraz zamiarem odejścia z pracy lub pozostania w niej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W grupie krytyków lidera 75% nie odczuwa satysfakcji z pracy, 63% nie czuje się zmotywowanych do pracy i aż 76 % nie poleci swojego pracodawcy. Aż 66% krytyków lidera deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Natomiast w grupie promotorów lidera 56% odczuwa satysfakcję z pracy, 59% czuje się zmotywowanych do pracy i tyle samo (59%) poleci swojego pracodawcę. Co więcej, aż 67% promotorów lidera deklaruje chęć pozostania w pracy po roku.

Nasuwający się wniosek to przede wszystkim istnienie ścisłej zależności pomiędzy oceną lidera a satysfakcją z pracy, motywacją do niej i rotacją na rynku pracy. Im wyżej ludzie oceniają lidera, tym większa jest ich satysfakcja z pracy – są bardziej zmotywowani, z większym prawdopodobieństwem polecą swojego pracodawcę i będą mniej skłonni do zmian. I odwrotnie – niekorzystna ocena lidera pociąga za sobą brak satysfakcji, niską motywację do pracy oraz wysoką do zmiany miejsca pracy.

satysfakcja z pracy Raport 2023

Ocena lidera a rotacja

Uczestnicy Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy pytani są o gotowość do odejścia z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Aspekt ten pozwala określić prawdopodobieństwo odejścia z pracy lub pozostania w niej oraz zbadać zależność między oceną lidera a rotacją na rynku pracy.

Porównując tegoroczne wyniki z tymi sprzed roku, w 2023 roku mniej pracowników jest niezadowolonych ze swojego lidera (33% krytyków lidera w 2022 vs 29% w 2023). Choć w skali ogólnej NPS spadł z poziomu 7 do poziomu -10, mniej ludzi nosi się obecnie z zamiarem odejścia z pracy. Odsetek osób zdecydowanych na odejście od aktualnego pracodawcy wynosi w 2023 33%, co stanowi o dwa punkty procentowe mniej niż w 2022 roku.

Jak zauważa Radek Drzewiecki, CEO Grupy LP w Raporcie 2023 z Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy, ta tendencja, unikalna dla polskiego rynku pracy, stoi w kontrze do ogólnoświatowych trendów, gdzie wskaźnik prawdopodobieństwa odejścia stale rośnie. Przyczyn tej sytuacji upatrywać można w sytuacji na rynku pracy. W związku z obawami związanymi z trudnością ze znalezieniem nowej pracy 40% pracujących osób deklaruje „będę tu dalej pracował”, pozostałych 27% to osoby, które tego nie wiedzą.

Dokonywana rokrocznie analiza Ogólnopolskich Badań Satysfakcji z Pracy prowadzi do jednoznacznego wniosku – to od lidera w największym stopniu zależny jest klimat w organizacji. Jeśli lider potrafi stworzyć angażujące środowisko pracy, gdzie wszyscy mają wspólne rozumienie misji, wizji i celów, a każdy rozumie swoją rolę w strategii firmy, rośnie satysfakcja z pracy i motywacja do niej, a ludzie wyżej cenią pracodawcę i są skłonni związać się z nim na dłużej. Jak wynika z badań, aż 67% promotorów lidera deklaruje chęć pozostania w pracy po roku. Z drugiej strony, zarządzanie przez „trzymanie kciuków” skutkuje frustracją i brakiem motywacji pracowników, czego dowodzi fakt, że aż 66% krytyków lidera deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższego roku.

Radek Drzewiecki, Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czego Polacy oczekują od szefów?

To, co w dużej mierze kształtuje ocenę lidera to stopień, w jakim spełnia on oczekiwania pracowników. Czego Polacy oczekują od swoich szefów? Jednym z badanych przez nas aspektów, poza oczekiwaniami pracowników wobec firmy i czynnikami mającymi związek z satysfakcją z pracy, są oczekiwania pracowników względem lidera. Co roku listujemy top 10 najważniejszych dla pracowników cech lidera, które pozwalają przyjrzeć się nie tylko preferencjom zatrudnionych, ale także temu, jak skorelowane są ze sobą oczekiwania względem bezpośredniego przełożonego, a środowiskiem przyjaznym pracy.

oczekiwania względem lidera

Oczekiwania względem lidera 2016-2023

Jako że Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadzamy cyklicznie od 2016 roku, zestawienie zgromadzonych danych pozwala na przeanalizowanie trendów w ocenie lidera na przestrzeni ostatnich 7 lat. Jak kształtowały się oczekiwania pracowników względem bezpośredniego przełożonego w latach 2016 – 2023?

TOP oczekiwania pracowników względem lidera:

LIDER 2016

 1. Szanuje innych ludzi
 2. Ma wysokie standardy moralne i etyczne
 3. Buduje poczucie przynależności do organizacji
 4. Opiera się na faktach, a nie na opiniach
 5. Zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się
 6. Jest zaangażowany w rozwój pracowników
 7. Jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników
 8. Komunikuje się często i otwarcie

LIDER 2018

 1. Szanuje innych ludzi
 2. Stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera w ich rozwiązywaniu
 3. Jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników
 4. Buduje poczucie przynależności do organizacji
 5. Zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się
 6. Ma wysokie standardy moralne i etyczne
 7. Komunikuje się często i otwarcie
 8. Opiera się na faktach, a nie na opiniach
 9. Jest zaangażowany w rozwój pracowników
 10. Bardzo dobrze zna się na swojej pracy

LIDER 2019

 1. Szanuje innych ludzi
 2. Zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się
 3. Ma wysokie standardy moralne i etyczne
 4. Stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera w ich rozwiązywaniu
 5. Buduje poczucie przynależności do organizacji
 6. Jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników
 7. Komunikuje się często i otwarcie
 8. Opiera się na faktach, a nie na opiniach
 9. Jest zaangażowany w rozwój pracowników
 10. Utożsamia się z organizacją

LIDER 2020

 1. Dba o integrację zespołu
 2. Stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera w ich rozwiązywaniu
 3. Szanuje innych ludzi
 4. Buduje poczucie przynależności do organizacji
 5. Zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się
 6. Ma wysokie standardy moralne i etyczne
 7. Komunikuje się często i otwarcie
 8. Dba o efektywność zespołu
 9. Zna misję, wizję oraz cele strategiczne organizacji
 10. Utożsamia się z organizacją

LIDER 2021

 1. Ma wysokie standardy moralne i etyczne
 2. Szanuje innych ludzi
 3. Jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników
 4. Zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i uczenia się
 5. Komunikuje się często i otwarcie
 6. Stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera w ich rozwiązywaniu
 7. Utożsamia się z organizacją
 8. Buduje poczucie przynależności do organizacji
 9. Opiera się na faktach, nie na opiniach
 10. Jest zaangażowany w rozwój pracowników

LIDER 2022

 1. Szanuje innych ludzi
 2. Zapewnia przestrzeń do popełniania błędów i wyciągania z nich wniosków
 3. Dba o atmosferę i integrację zespołu
 4. Utożsamia się z organizacją i dba o jej ogólny rozwój
 5. Zna misję, wizję oraz cele strategiczne organizacji
 6. Jasno formułuje oczekiwania i wymagania względem pracownika
 7. Bardzo dobrze zna się na pracy, którą wykonuje
 8. Ma wysokie standardy moralne i etyczne
 9. Zależy mu na poczuciu przynależności pracowników do organizacji
 10. Komunikuje się z pracownikami w sposób częsty i otwarty

LIDER 2023

 1. Zależy mu na poczuciu przynależności pracowników do organizacji
 2. Stwarza warunki do otwartego mówienia o problemach i wspiera w ich rozwiązywaniu
 3. Opiera się na faktach, nie na opiniach
 4. Dba o atmosferę i integrację zespołu
 5. Szanuje innych ludzi
 6. Jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników
 7. Zna misję, wizję oraz cele strategiczne organizacji
 8. Utożsamia się z organizacją i dba o jej ogólny rozwój
 9. Dba o efektywność i wydajność pracy
 10. Komunikuje się z pracownikami w sposób częsty i otwarty

Top 10 oczekiwań względem lidera 2023

W opinii uczestników tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy najważniejsza cecha lidera to dbanie o poczucie przynależności pracowników do organizacji, co pokrywa się z numerem jeden na liście top 7 czynników mających związek z satysfakcją z pracy. Jak rozumieć to oczekiwanie? Według Radka Drzewieckiego, „budowanie poczucia przynależności to pewien aspekt związany z przywództwem – oznacza podłączanie ludzi do firmy, odrabianie zaległości i tworzenie ram do zarządzania”.

Czym tłumaczyć wzrost znaczenia poczucia przynależności, które uplasowało się na samym szczycie listy oczekiwań wobec szefa, deklasując m.in. szacunek wobec innych czy dbanie o dobrą atmosferę w zespole? Tak zdefiniowane oczekiwanie względem lidera jest wyrazem potrzeby zbudowania bezpieczeństwa – nie tylko materialnego, ale i emocjonalnego. Utożsamia ono pragnienie należenia przez ludzi do czegoś większego niż oni sami, co jest naturalną konsekwencją trudnych i burzliwych czasów.

Numerem dwa na liście jest lider stwarzający warunki do otwartego mówienia o problemach i wspierający w ich rozwiązywaniu. Taka postawa lidera wydaje się kluczowa dla budowania atmosfery w miejscu pracy, w której każdy może czuć się swobodnie, a ludzie są otwarci na dawanie i przyjmowanie feedbacku. To także tworzenie warunków do partnerskiej wymiany argumentów i dyskusji, których oczekuje od swoich przełożonych coraz więcej pracowników.

Na miejscu trzecim top dziesięciu oczekiwań wobec lidera znalazło się w 2023 opieranie się na faktach, a nie na opiniach innych ludzi. Jak czytać ten postulat? Przede wszystkim jako apel o bazowanie na dowodach w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Przełożeni powinni dawać pracownikom feedback na podstawie własnych obserwacji, a nie uwag poczynionych przez innych.

Jeśli chodzi o pozostałe czynniki na liście oczekiwań wobec przełożonego, na miejscu czwartym znalazł się lider dbający o atmosferę i integrację zespołu. Piąte przypada liderowi, który opiera się na faktach a nie na opiniach innych ludzi. Na szóstym miejscu plasuje się lider, który szanuje innych ludzi. Miejsce siódme zajmuje lider, który zna misję, wizję oraz cele strategiczne organizacji. Ósme – lider utożsamiający się z organizacją i dbający o jej ogólny rozwój. Dziewiąte – lider, który dba o efektywność i produktywność prac, a dziesiąte lider, który komunikuje się ze swoimi pracownikami otwarcie i często.

oczekiwania względem lidera

Oczekiwania względem lidera – podsumowanie

Dbanie o poczucie przynależności to obecnie główne oczekiwanie pracowników wobec lidera. Co może zrobić lider, by sprostać temu oczekiwaniu? Cytując Radka Drzewieckiego: „Bezpośredni przełożony jest reprezentantem firmy wśród pracowników i to on w bardzo dużym zakresie decyduje o tym, jak ludzie czują się w firmie. To on jest albo ambasadorem organizacji, albo skutecznie odciąga ludzi od firmy.” „Od przywództwa nie ma urlopu. To lider swoją postawą buduje autorytet i angażujące środowisko pracy oraz dba o to, by kultura organizacyjna była żywa, a misja, wizja i wartości działały w praktyce” – dodaje CEO Grupy LP.

___________________________________________

Lider, jakiego oczekuje zespół, jest blisko swoich ludzi, rozumie ich potrzeby i potrafi zbudować zaangażowane środowisko pracy, którego pracownicy czują się częścią. Chcesz, by Twoja firma była zarządzana przez lidera, który przewodzi świadomie, budując więzi oparte na zaufaniu, partnerstwie i wiarygodności? Zgłoś się do nas. W Grupie LP ponad 18 lat edukujemy liderów, wiemy jak przeprowadzać ludzi przez zmiany i bierzemy odpowiedzialność za skuteczność: bezpłatna konsultacja.

BEZPŁATNA KONSULTACJA LP

Interesują Cię szczegółowe dane dotyczące satysfakcji Polaków z pracy? POBIERZ Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy

Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy RAPORT 2023