Ostatnia aktualizacja: 18.10.2023

Organizacja przyszłości potrafi uwolnić zbiorową energię, pasję i możliwości swoich pracowników. Na nowo wyobraża sobie strategię. Koncentruje się na dostarczaniu większej wartości wszystkim interesariuszom. Organizacje przyszłości tworzą architektury network of teams, działające w szybkich cyklach i skoncentrowane na dostarczaniu wartości dla swoich interesariuszy, a ich kultury organizacyjne opierają się na otwartym, nastawionym na współpracę modelu działania.

W Artykule:

 • Przez lata organizacje były nastawione na zachowanie stabilności, skali i przewidywalności. Koncentrowały się na maksymalizacji zysków i spełnianiu oczekiwań udziałowców.
 • Dzisiaj czasy się zmieniły. Organizacja przyszłości to nie tylko zysk i konkurencyjność, ale przede wszystkim szeroko pojęty wpływ na otaczający świat.
 • Współczesna organizacja zwraca się ku ludziom, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Musi brać pod uwagę wymagania społeczne, zmieniające się oczekiwania odbiorców, być otwartą i elastyczną.
 • Zmiana podejścia organizacji do nowego sposobu działania wymusza zmiany w sposobie, w jaki liderzy muszą przewodzić.
 • Hierarchia i silosowość są postrzegane jako ogromne bariery w sprostaniu wyzwaniom, przed którymi stanęli współcześni liderzy i ich firmy.
 • Zmienia się również podejście do roli lidera. Hierarchia na poziomie menedżerskim nie oznacza, że organizacje liderów nie potrzebują. Wręcz przeciwnie, nadal ich potrzebują, ale oprócz indywidualnej roli każdego menedżera w firmie ważne staje się również budowanie sieciowych zespołów przywódczych, które będą decydowały i spełniały swoją rolę w budowaniu angażującej i efektywnej organizacji.
 • Liderzy, którzy rozwijają nowe możliwości i sposoby myślenia, mają potencjał, aby stać się katalizatorami i czynnikami umożliwiającymi tworzenie wartości dla organizacji. Są oni w stanie czerpać z zasobów organizacyjnej energii, pasji i kreatywności. Dzięki temu udoskonalają i przyspieszają cały portfel inicjatyw związanych z wydajnością i transformacją swojej organizacji, co skutkuje odblokowaniem nowego poziomu wartości dla klientów, pracowników, inwestorów i innych interesariuszy.

Spis treści:

 1. Organizacja przyszłości – firma w niestabilnych czasach
 2. Od ery samotnych liderów do ery zespołów przywódczych
 3. Wizjonerstwo, wpływ i odpowiedzialność
 4. Empatyczne przywództwo na każdym szczeblu organizacji
 5. Od nakazów do współpracy
 6. Transformacja w kierunku uczącej się organizacji
 7. Nowe poziomy dodawania wartości dla klienta

Zobacz też: Koniec ery samotnych bohaterów [ARTYKUŁ]

Organizacja przyszłości – firma w niestabilnych czasach

Ze wszystkich stron bombardują nas komunikaty, że żyjemy w czasach turbulentnych, że organizacje nie są pewne jutra, że nastały czasy chaosu, niestabilności, kryzysu gospodarczego i społecznego, kryzysu wartości i zaangażowania, że – generalnie – nadeszły trudne czasy globalnych i nieprzewidywalnych zmian. W naszym słowniku słowa te stają się normalnością, adaptujemy się do nich i przyzwyczajamy, zacierając ich prawdziwe znaczenie. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, więc akceptujemy ich obecność, to, że pojawiły się w naszym życiu.

Nie możemy jednak przechodzić nad tym do porządku dziennego na zasadzie, że jak nie mam na coś wpływu, to po prostu traktuję to jakby tego nie było, jakby mnie to nie dotyczyło. Dzisiaj bardziej, niż jeszcze dwa lata temu, dotyka nas postęp technologiczny, czy wejście na rynek nowych pokoleń pracowników. Dlaczego więc nie nazwać dzisiejszych czasów czasami wyzwań i możliwości? Innymi słowy, postrzegać je z perspektywy pewnych trudności do pokonania, bo tym właśnie są wyzwania, ale również – a może przede wszystkim – nowych możliwości?

Przez lata organizacje były nastawione na zachowanie stabilności, skali i przewidywalności. Koncentrowały się na maksymalizacji zysków i spełnianiu oczekiwań udziałowców. Jednym słowem – goniły za zyskami i rozpoznawalnością w branży. Dzisiaj czasy się zmieniły. Organizacja przyszłości to nie tylko zysk i konkurencyjność, a szeroko pojęty wpływ na otaczający świat. Współczesna organizacja zwraca się ku ludziom, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Musi brać pod uwagę wymagania społeczne, zmieniające się oczekiwania odbiorców, być otwarta i elastyczna.

Jak sugerują eksperci McKinsey&Company, organizacja przyszłości uwalnia zbiorową energię, pasję i możliwości swoich ludzi. Na nowo wyobraża sobie strategię. Koncentruje się na dostarczaniu większej wartości wszystkim interesariuszom. Takie podejście opiera się na wielkich aspiracjach, jak tworzenie zrównoważonego wzrostu, który sprzyja tzw. włączeniu społecznemu.

Organizacje przyszłości tworzą architektury network of teams, działające w szybkich cyklach i skoncentrowane na dostarczaniu wartości dla swoich interesariuszy, a ich kultury organizacyjne opierają się na otwartym, nastawionym na współpracę modelu działania.

network of teams

Od ery samotnych liderów do ery networked leadership teams

Zmiana podejścia organizacji do nowego sposobu działania wymusza zmiany w sposobie, w jaki liderzy muszą przewodzić. Hierarchia i silosowość są postrzegane jako potężne bariery w sprostaniu wyzwaniom, przed którymi stanęli współcześni liderzy i ich firmy.

Zmienia się również podejście do roli lidera – mówimy tutaj o menedżerach na wyższych szczeblach zarządzania, osobach decyzyjnych, od których wiele zależy. Hierarchia na poziomie menedżerskim nie oznacza, że organizacje liderów nie potrzebują. Wręcz przeciwnie, nadal ich potrzebują, ale oprócz indywidualnej roli każdego menedżera w firmie ważne staje się również budowanie sieciowych zespołów przywódczych, które będą decydowały i spełniały swoją rolę w budowaniu angażującej i efektywnej organizacji przyszłości.

Organizacja przyszłości kierowana przez networked leadership teams może przynieść wiele korzyści:

 • współpracujące ze sobą zespoły zawsze są bardziej wydajne niż możliwości pojedynczej osoby,
 • mając jasny cel, zespoły koncentrują się na korzyściach dla wszystkich interesariuszy,
 • umożliwiają ludziom wspólną pracę i naukę w celu budowania i obsługi ciągle ewoluującego systemu tworzenia wartości.

Era networked leadership teams wymaga od liderów nie tylko rozwijania nowych umiejętności [czytaj więcej], ale dokonania fundamentalnych, niemalże ewolucyjnych zmian w zakresie sposobu myślenia, świadomości zmieniającego się świata, rewizji swoich interakcji, roli, sposobu pracy oraz nowego wyobrażenia branż i organizacji, w których działają.

Tradycyjne role i umiejętności liderów, jak koncentrowanie się na zyskach, wymaganie wyników, sprawowanie władzy i kontroli oraz dążenie do bycia konkurencyjnym, muszą ewoluować. Zmiany, których potrzebuje nowy model przywództwa, mają opierać się na tych tradycyjnych umiejętnościach, ale w celu zwiększenia możliwości liderów muszą jednak wyjść poza dotychczas obowiązującą normę i przejść w formę bardziej ambitną, niezbędną w kierowaniu dobrze prosperującymi organizacjami w dzisiejszych, przełomowych czasach wyzwań i możliwości.

Pięć krytycznych zmian na nowo definiujących przywództwo, na które zwracają uwagę eksperci McKinsey w kontekście liderów, obejmuje następujące perspektywy:

 1. Skupienie się na realnym wpływie, nie tylko na zysku. (na czym się skupiamy)
 2. Autentyczność lidera – od spełniania oczekiwań do większej całości. (jak się pokazujemy)
 3. Zmiana podejścia opartego na delegowaniu zadań do pełnej współpracy. (jak się organizujemy)
 4. Od kontroli do organizacji uczącej się. (jak wykonujemy swoją pracę)
 5. Od przewagi konkurencyjnej do nowych poziomów wartości dla klientów. (jak tworzymy wartość)

Wizjonerstwo, wpływ i odpowiedzialność liderów

Maksymalizacja zysków nie jest już wystarczająca, aby firma osiągnęła sukces. Organizacja przyszłości musi wykraczać daleko poza zyski, kładąc nacisk na zwiększenie wartości i wpływu na wszystkich interesariuszy, a dodatkowo przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa i planety.

Wymaga to od liderów przemiany w kierunku bycia nie tylko menedżerem dążącym do „stopniowej poprawy”, ale swego rodzaju wizjonerem, który odważnie wyobraża sobie przyszłość, wyznacza cele i dąży do ich realizacji. Efektem ma być przejście z przeciętnych wyników do sukcesu na najwyższym poziomie.

Aby to osiągnąć, lider musi mieć umiejętność łączenia ludzi wokół jasnego, wspólnego celu oraz zdefiniować wartości dla wszystkich interesariuszy, które będą mierzone kluczowymi wskaźnikami operacyjnymi i finansowymi. Jednocześnie, jego działania muszą obejmować szersze aspekty działalności organizacji – te dotyczące otoczenia społecznego i naturalnego.

Doskonałym przykładem wizjonerstwa i odwagi jest Netflix. Odważny zamiar Reeda Hastingsa, który 20 lat temu określił, że jego marzeniem właśnie za te 20 lat jest posiadanie globalnej firmy zajmującej się dystrybucją rozrywki, która zapewnia unikalny kanał dla producentów i studiów filmowych, określił rozwój Netflix’a. Dzięki temu działalność firmy ewoluowała z koncentracji na wypożyczaniu płyt DVD, w globalną markę rozrywki na życzenie.

Nie każda organizacja będzie kolejnym Netflix’em oczywiście, ale każda może działać odważnie. Ważne jest poszukiwanie własnego dziedzictwa kształtującego branżę, w której działa.

organizacja wizja przyszłości

Empatyczne przywództwo

Jesteśmy zaprogramowani na przetrwanie, nasze reakcje oparte na strachu i obawach kierują nas do starych nawyków, dobrze czujemy się nawet z tym fałszywym poczuciem pewności i bezpieczeństwa, a to sprawia, że każda zmiana jest trudna. Zazwyczaj w momencie, gdy zdolność do adaptacji najbardziej nam się przydaje, wykorzystujemy ją w minimalnym stopniu.

Wielu liderów przyjmuje postawę „moja praca – moje podwórko, moja rola – moja wydajność” co sprawia, że zamykają się w skorupie profesjonalizmu. Takie zachowanie dalekie jest od autentyczności, odwagi bycia sobą i wykazywania prostych ludzkich cech, tak bardzo przydatnych w byciu wzorem do naśladowania dla zespołu.

Podążanie w kierunku głębszej osobistej autentyczności, cechującej się umiejętnością rozpoznawania i uznawania głębszej wewnętrznej istoty innych oraz braku strachu przed ujawnieniem własnego ja, jest niezbędne w nadchodzących latach, ponieważ automatyzacja podnosi wartość pracy, która jest z natury ludzka.

Dlatego liderzy muszą pokazać się jako ludzie, nie tylko szefowie. Muszą wyjść poza relacje oparte na zadaniach i transakcjach. Mogą to zrobić jedynie poprzez poświęcenie czasu na wzajemne poznanie się, nawiązanie kontaktu na poziomie ludzkim, dzielenie się wartościami, przekonaniami, nadziejami i obawami oraz umożliwienie ludziom ujawnienia potencjału, który w nich drzemie.

Rozwiązaniem jest wyjście lidera poza status quo swojej roli, poza stan, w którym strach ogranicza przekonania i sposób myślenia tak, by ludzie mogli sięgnąć i wykorzystać swoje najgłębsze pasje, mądrość, kreatywność, relacje i wiedzę.

Tworzenie środowiska przynależności i bezpieczeństwa  psychologicznego oraz rozwijanie empatycznych relacji w zespołach jest działaniem, które pomaga uwolnić pełen potencjał ludzki w organizacji.

Czy – jako lider – dopuszczasz do głosu nadzieje i obawy, które są częścią zarówno bycia człowiekiem, jak i częścią codziennego biznesu? Czy przyznajesz się do tego i rozmawiasz o tym ze swoim zespołem?

Autentyczność i wrażliwość lidera pomaga ludziom stać się bardziej otwartymi i szczerymi, umożliwiając nowy poziom autentycznego dialogu. Lider uzbrojony w większą autentyczność, odporność i zdolność do adaptacji lepiej radzi sobie z presją prowadzenia zespołu, kultywuje samoświadomość, pokazuje swoją „ludzką” stronę, potrafi wzmacniać innych, budować kulturę informacji zwrotnej i wspierać bezpieczeństwo psychiczne członków swojego zespołu.

BEZPŁATNA KONSULTACJA LEANPASSION

Organizacja przyszłości – od delegowania do współpracy

Na przestrzeni XX wieku, wiele organizacji zauważyło, że tradycyjne struktury hierarchiczne i silosy powodują poważne ograniczenia w efektywnej współpracy i innowacyjności. Wyjście poza silosowe hierarchie do sieci autonomicznych zespołów i zespołów przywódczych pracujących razem z przejrzystością, zaufaniem i współpracą oferuje firmom bardziej elastyczną i silną konstrukcję organizacyjną.

Zespoły przywódcze to grupy, które są autonomiczne, mają wspólne cele i działają na podstawie przejrzystych zasad. Zamiast polegać na jednym liderze, wszyscy członkowie zespołu mają możliwość przejęcia roli lidera w zależności od potrzeb i umiejętności. Ma to na celu zwiększenie elastyczności i adaptacyjności organizacji do zmieniających się warunków rynkowych.

W budowaniu zespołów przywódczych kluczowe jest zaufanie i szacunek między członkami zespołu. Każdy z nich powinien czuć się bezpieczny w wyrażaniu swoich opinii i wniosków, a wszyscy powinni działać zgodnie z zasadą wzajemnego wsparcia i koleżeństwa. To pozwala zespołowi szybko identyfikować i rozwiązywać problemy oraz efektywnie podejmować decyzje.

Zespoły przywódcze korzystają z horyzontalnej przejrzystości i współpracy. Informacje są wyraźnie udostępniane wszystkim członkom zespołu, co pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu i podejmowanie bardziej kompleksowych decyzji. Ponadto, zespoły te nie działają w izolacji, ale w sieci – współpracują z innymi zespołami w organizacji, aby osiągnąć większą synergię i innowację.

Ważnym czynnikiem wpływającym na sukces zespołów przywódczych jest również rola lidera. Liderzy zespołów przywódczych nie są dyktatorami, którzy wydają polecenia, są raczej katalizatorami, którzy inspirują i wspierają członków zespołu. Wielką wagę przykłada się także do coachingu i rozwoju umiejętności liderów w obszarze budowania zespołu i zarządzania konfliktami.

Przejście od zespołu liderów do zespołu przywódczego, jak każda zmiana, wymaga czasu, wysiłku i zaangażowania wszystkich członków organizacji. Jednak właściwie zbudowany zespół przywódczy może znacznie przyspieszyć procesy decyzyjne, zwiększyć innowacyjność i poprawić ogólną wydajność organizacji.

Transformacja w kierunku uczącej się organizacji

Wiodące firmy z powodzeniem przestawiają się na model organizacji uczącej się, co umożliwia im ciągły rozwój, badanie, eksperymentowanie oraz szybką adaptację do zmieniającego się otoczenia. Dzięki temu podejściu, osiągają one przewagę nad firmami, które zamiast tego kontynuują tradycyjny model, polegający na szukaniu idealnego planu.

Jednym z kluczowych elementów przejścia na model organizacji uczącej się jest zmiana sposobu myślenia przywódców i menedżerów, którzy nie powinni już pełnić roli jedynie kontroli i zapewnienia pewności, ale stają się trenerami, którzy wspierają ciągłe badanie, wykonywanie i uczenie się swoich zespołów. Dlatego też kluczowe stało się dla nich ustalanie, monitorowanie i ocenianie wyników, a nie tylko opieranie się na tradycyjnych kluczowych wskaźnikach wydajności.

Jednak, aby faktycznie stać się uczącą się organizacją, trzeba wdrożyć również odpowiednie praktyki przywódcze. Obejmują one między innymi działanie w krótkich cyklach decyzji, działania i uczenia się, regularną zmianę priorytetów portfela inicjatyw, angażowanie i kierowanie ludźmi, oraz przede wszystkim tworzenie pozytywnego i innowacyjnego środowiska.

Organizacja ucząca się okazuje się częściej odnosić sukcesy, ponieważ podejście to umożliwia jej szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku, a co za tym idzie, szybsze zdobywanie przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo, organizacja ucząca się jest bardziej elastyczna, a zarówno pracownicy, jak i menedżerowie w niej pracujący zawsze mogą liczyć na rozwój swoich kompetencji.

Warto również zwrócić uwagę, że model organizacji uczącej się nie dotyczy tylko dużych firm, ale również średnich oraz małych, które coraz częściej zaczynają przestawiać się na ten model. Co więcej, coraz częściej na rynku pojawiają się specjalizowane szkolenia i warsztaty dla menedżerów, którzy chcą nauczyć się podejścia, które umożliwi im prowadzenie organizacji uczącej się.

Czy – jako lider – pomagasz ludziom eksperymentować i uczyć się? Więcej na temat uczącej się organizacji znajdziesz >> tutaj

organizacja ucząca się

Nowe poziomy dodawania wartości dla klienta

Tworzenie wartości dla interesariuszy jest kluczowe dla każdej organizacji. W tradycyjnym podejściu, aby zdobyć większy udział w rynku, firmy skupiają się na generowaniu przewagi konkurencyjnej. Jednak w dzisiejszej erze szybko zmieniających się cykli życia produktów i dynamicznego otoczenia biznesowego, organizacje muszą wyjść poza tradycyjne podejście oparte na przewadze konkurencyjnej.

Tworzenie nowych poziomów wartości dla klientów i innych interesariuszy wymaga od liderów wyjścia poza rolę „planistów”, którzy koncentrują się na ograniczonych zasobach i możliwościach. Zamiast tego, liderzy muszą stać się architektami, którzy tworzą nowe modele biznesowe i ekosystemy, wykorzystując dostępne możliwości i zasoby.

Oto kilka przykładów kompetencji, które mają kluczowe znaczenie dla generowania wartości dla organizacji przyszłości:

 • Innowacyjność i zdolność do tworzenia nowatorskich rozwiązań i produktów, które spełniają potrzeby klientów i rynku.
 • Umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw, która pozwala organizacji na efektywne koordynowanie procesów i unikanie opóźnień w dostawach.
 • Doskonała jakość produktów i usług, pozwalająca organizacji na budowanie pozytywnego wizerunku marki i zwiększanie lojalności klientów.
 • Zdolność do skutecznego zarządzania kosztami i optymalizacji procesów, zapewniająca organizacji osiągnięcie większej efektywności i płynności finansowej.
 • Umiejętność budowania i utrzymywania relacji z klientami oraz zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby rynku i klientów.
 • Zdolność do prowadzenia efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, czyli skuteczne przekazywanie swojej wartości i budowanie zaangażowania interesariuszy.
 • Umiejętność prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych, które pozwalają organizacji na dotarcie do swoich klientów i efektywne promowanie swojej wartości i produktów.
 • Zdolność do pracy z danymi oraz analizowania informacji, umożliwiająca organizacji podejmowanie opartych na faktach decyzji biznesowych.

Kompetencje organizacji przyszłości mogą się różnić w zależności od branży i rodzaju działalności, jednak ich rozwijanie i skuteczne nimi zarządzanie ma ogromny wpływ na sukces organizacji i generowanie wartości dla interesariuszy.

Dodatkowo, aby zwiększyć wartość, organizacje powinny nawiązywać kreatywne partnerstwa z dostawcami i konkurentami, i w ten sposób wspólnie kształtować i rozwijać ekosystemy branżowe. Organizacja przyszłości, która koncentruje się na tworzeniu wartości poprzez współtworzenie, czerpie również korzyści z wzrostu innowacyjności, lepszej adaptacji do zmieniającego się otoczenia oraz z większej lojalności klientów i zadowolenia interesariuszy.

Tworzenie wartości poprzez współtworzenie stanie się w najbliższych latach kluczowym elementem sukcesu organizacji. Liderzy muszą przejść od tradycyjnego podejścia opartego na przewadze konkurencyjnej do tworzenia nowych poziomów wartości poprzez kreatywne partnerstwa i rozwijanie ekosystemów branżowych. W efekcie, organizacja, która skoncentruje się na współtworzeniu wartości, będzie mogła osiągnąć przewagę konkurencyjną oraz zbudować trwałe relacje z klientami i innymi interesariuszami.

Podsumowanie

W miarę, jak liderzy stają się bardziej świadomi siebie samych i przyjmują nowe, bardziej korzystne sposoby myślenia i praktyki, zwiększają swoje zdolności adaptacyjne. Przyjmują te praktyki, aby na nowo przemyśleć sposób, w jaki pracują w każdym zespole przywódczym, a także jako sieć zespołów przywódczych. Wspólnie pracują nad ewolucją swoich podstaw, modelu operacyjnego i modelu biznesowego, aby stać się dobrze prosperującą organizacją.

Postęp liderów w budowaniu dobrze prosperującej organizacji poprzez transformację zbiorczego przywództwa może być mierzony na trzech poziomach. Na pierwszym poziomie następują zmiany w sposobie myślenia i zachowaniu przywódców. Przyjmują oni nowe zasady i praktyki, które otwierają drzwi do innowacyjnego myślenia i działania. Na poziomie drugim liderzy uruchamiają lub przyspieszają inicjatywy w zakresie transformacji biznesowej i organizacyjnej. Koncentrują się na wprowadzaniu zmian na różnych poziomach organizacji, aby osiągnąć pożądane cele transformacyjne. Na poziomie trzecim liderzy mają całościowy wpływ na wszystkie zainteresowane strony. Przyczyniają się do tworzenia wartości dla klientów, pracowników, inwestorów i innych interesariuszy poprzez skuteczną transformację organizacji.

Warunki prowadzenia biznesu są czasem nieprzewidywalne. Ostatnie lata udowodniły, że sytuacje – z pozoru niemożliwe lub niewyobrażalne – stały się rzeczywistością. Kiedy takie momenty się zdarzają, bariery mentalne i emocjonalne znikają, otwierając drogę do pozytywnych zmian. Już teraz obserwujemy ewolucję i transformację niektórych organizacji, które dążą do zrównoważonego wzrostu i włączenia społecznego. Wkrótce więcej firm pójdzie ich śladem.

Liderzy, którzy rozwijają nowe możliwości i sposoby myślenia, mają potencjał, aby stać się katalizatorami i czynnikami umożliwiającymi tworzenie wartości dla organizacji. Podróż transformacji przywództwa zachęca starszych liderów do osobistego przyswojenia i wdrożenia nowych zasad i praktyk, zarówno w swoich zespołach, jak i w całej organizacji. Poprzez wykazywanie nowych sposobów myślenia i zachowania, są w stanie czerpać z zasobów organizacyjnej energii, pasji i kreatywności. Dzięki temu udoskonalają i przyspieszają cały portfel inicjatyw związanych z wydajnością i transformacją całej firmy. W rezultacie odblokowują nowy poziom wartości dla klientów, pracowników, inwestorów i innych interesariuszy.

*Artykuł inspirowany publikacją New Leadership For a New Era of Thriving Organizations, McKinsey Quarterly z maja 2023

______________________

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, w dobie przewlekłego kryzysu gospodarczego, liczy się klasa przywództwa. Pracownicy świadomie wybierają pracodawcę, a lider, bezpośredni przełożony pracowników, jego postawa i autorytet mają ogromny wpływ na to, jak ludzie czują się w pracy, czy są efektywni, zmotywowani i zaangażowani.

WSPARCIE GRUPY LP

Jeżeli Twoim wyzwaniem jest transformacja przywództwa w firmie, poukładanie procesów, zbudowanie ponadprzeciętnej zdolności firmy do adaptacji, skontaktuj się z nami >>. Podczas spotkania, w dogodnym dla Ciebie terminie, porozmawiamy o wyzwaniach Twoich i Twojej firmy oraz dopasujemy najskuteczniejsze rozwiązanie.

BEZPŁATNA KONSULTACJA