Mapowanie procesów

Mapowanie procesów – technika polegająca na graficznym przedstawieniu funkcjonowania procesu lub zespołu procesów i ich wzajemnych powiązań. Do opisu poszczególnych elementów mapy procesu stosuje się odpowiednie symbole graficzne.
Mapowanie procesów jest jednym z elementów umożliwiającym dalszy rozwój pod kątem wdrożenia systemu zarządzania, przeprowadzenia analiz procesu lub wprowadzenia do produkcji nowych wyrobów. Mapowanie procesów umożliwia realizację podejścia procesowego.
Proces zaś, to zbiór uporządkowanych, powtarzających się czynności, w wyniku których powstaje określony efekt (produkt, usługa), z którego korzysta klient (zewnętrzny lub wewnętrzny). Każdy proces składa się z czynności, które dostarczają wartość, a także z marnotrawstw (muda).
Zespół powinien zidentyfikować oraz narysować poszczególne etapy procesu (nie wydziały i funkcje), tj. czynności odzwierciedlające fizyczny przepływ w procesie.
Mapowanie procesów przebiega w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest identyfikacja procesów, której można dokonać dwoma metodami:
– Metodą odgórną (ang. top-down), gdzie określa się ogólna działalność organizacji wraz z jej celami, a następne przechodzi się do uszczegółowienia wskazanych elementów.
– Metodą oddolną (ang. bottom-up), bardziej czasochłonną, ale dokładniejszą, polegającą na analizie wykonywanych w organizacji czynności i na tej podstawie formułowanie przebiegających procesów.
Po tym etapie można przejść do pogrupowania. Spotyka się grupowanie na procesy zarządzania związane z misją, celami, strategią i pozycją na rynku, na procesy główne związane z tworzeniem rezultatów organizacji, oraz na procesy wspomagające związane z klientem wewnętrznym, np. rekrutacja, zaopatrzenie, zarządzanie infrastrukturą.
Mapowanie procesów jest niezbędne dla osiągnięcia określonego celu, a także dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania organizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI