Ostatnia aktualizacja: 03.02.2023

W dzisiejszych czasach, aby zbudować zaangażowanie i lojalność pracowników nie wystarczy, że firma zachowuje się „poprawnie”. Ludzie potrzebują być częścią firmy, mieć poczucie przynależności, odpowiedzialności i wpływu. Tak naprawdę to pracownicy powinni decydować o tym jak chcą pracować, aby móc realizować kontekst biznesowy organizacji (misja, wizja, wartości i cele strategiczne). Według wieloletnich badań i analiz, oczekiwania pracowników względem lidera oraz względem swojego pracodawcy są jednymi z najważniejszych aspektów, które wpływają na satysfakcję, efektywność i zaangażowanie pracowników.

W Artykule:

 • Wartością dodaną w pracy są wszystkie te momenty, w których pracownik czuje się spełniony, czuje satysfakcję z pracy i – co istotne – poleci swojego pracodawcę innym, czyli staje się ambasadorem swojej organizacji.
 • Satysfakcja i zaangażowanie pracowników to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego biznesu.
 • Aby zbudować zaangażowanie i lojalność pracowników nie wystarczy, że firma zachowuje się „poprawnie”. Ludzie potrzebują być częścią firmy, mieć poczucie przynależności, odpowiedzialności i wpływu.
 • Według Ogólnopolskich Badań Satysfakcji z Pracy Leanpassion, oczekiwania pracowników względem lidera oraz względem swojego pracodawcy są jednymi z najważniejszych aspektów, które wpływają na satysfakcję, efektywność i zaangażowanie pracowników.
 • Celem corocznego Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z pracy jest ocena poziomu satysfakcji z pracy polskich pracowników i określenie czynników, które mają na nią istotny wpływ.
 • W badaniu sprawdzamy metodą NPS oraz korelacjami Pearsona, czy Polacy polecają swoich pracodawców, jakie czynniki wpływają na satysfakcję z pracy, ilu pracowników planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy i co jest tego najczęstszym powodem, oraz jakie oczekiwania mają pracownicy względem swojego bezpośredniego przełożonego i wobec swojego pracodawcy.
 • Na przestrzeni lat badanie ewaluowało od prostego badania NPS do wielopoziomowego źródła wiedzy o nastrojach, motywacjach i ocenie środowiska pracy.
 • Edycja 2022 pozwala na wyciąganie wniosków nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale również w podziale na branże, stanowiska, staż pracy czy też generacje pracowników.
 • Badanie w obecnym kształcie pozwala na analizę danych z różnych perspektyw, a jego wyniki mogą być implementowane w firmach zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.
 • W artykule przedstawiamy, jak na przestrzeni lat 2016 – 2022 Polacy oceniali swoich pracodawców i jak zmieniały się ich oczekiwania wobec firmy.

Spis Treści:

 1. Dygresja na temat zaangażowania poparta statystyką
 2. Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy Leanpassion
 3. Net Promoter Score
 4. Czy Polacy polecają swoich pracodawców?
 5. Rozkład częstości pomiędzy promotorami a krytykami pracodawcy
 6. TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy
 7. Oczekiwania wobec pracodawcy 2022 – kluczowe wnioski

Zobacz też: Czy 2022 to koniec rynku pracodawcy?

NPS pracodawców w Polsce – po raz pierwszy wyniki na przestrzeni 6 lat badań!


Analiza wyników Ogólnopolskich Badań Satysfakcji z Pracy 2016-2022 w kontekście NPS pracodawców i oczekiwań pracowników wobec firmy.

Dygresja na temat zaangażowania poparta statystyką

Wartość dodana w życiu to wszystkie te momenty, za które byłbyś gotowy zapłacić. Wszystkie chwile, w których czujesz się spełniony, czujesz satysfakcję z życia. Analogicznie do tej definicji wartością dodaną w pracy powinny być wszystkie te momenty, w których pracownik czuje się spełniony, czuje satysfakcję z pracy i – co istotne – poleci swojego pracodawcę innym, czyli staje się ambasadorem swojej organizacji.

Aby zagłębić się w temat satysfakcji z pracy, nie opierać się jedynie na cudzych liczbach, czy cytować światowych gigantów w dziedzinie badań, w Leanpassion od 2016 roku, z przerwą w 2017, corocznie przeprowadzamy Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy. Jak mówi Radek Drzewiecki w swojej książce Strategia Lean, „dygresję na temat braku zadowolenia pracowników popieramy statystyką”.

Satysfakcja i zaangażowanie pracowników to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego biznesu. Większość naszych klientów dodaje zaangażowanie do swoich kierunków strategicznych na równi ze wzrostem firmy, produktywnością i rozwojem, czyli zdolnością do adaptacji.

W dzisiejszych czasach, aby zbudować zaangażowanie i lojalność pracowników nie wystarczy, że firma zachowuje się „poprawnie”. Ludzie potrzebują być częścią firmy, mieć poczucie przynależności, odpowiedzialności i wpływu. Tak naprawdę to pracownicy powinni decydować o tym jak chcą pracować, aby móc realizować kontekst biznesowy organizacji (misja, wizja, wartości i cele strategiczne). Według wieloletnich badań i analiz, oczekiwania pracowników względem lidera oraz względem swojego pracodawcy są jednymi z najważniejszych aspektów, które wpływają na satysfakcję, efektywność i zaangażowanie pracowników.

Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy Leanpassion

Celem Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z pracy jest ocena poziomu satysfakcji z pracy polskich pracowników i określenie czynników, które mają na nią istotny wpływ. Do zbadania satysfakcji z pracy używamy wskaźnika NPS – Net Promoter Score. Główne pytanie badania brzmi: „Biorąc pod uwagę całokształt współpracy z obecnym pracodawcą, jakie jest prawdopodobieństwo, że polecisz go swoim znajomym?

W badaniu sprawdzamy metodą NPS oraz korelacjami Pearsona, czy Polacy polecają swoich pracodawców, jakie czynniki wpływają na satysfakcję z pracy, ilu pracowników planuje zmienić pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy i co jest tego najczęstszym powodem, oraz jakie oczekiwania mają pracownicy względem swojego bezpośredniego przełożonego i wobec swojego pracodawcy.

Na przestrzeni lat badanie ewaluowało od prostego badania NPS do wielopoziomowego źródła wiedzy o nastrojach, motywacjach i ocenie środowiska pracy. Edycja 2022 pozwala na wyciąganie wniosków nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale również w podziale na branże, stanowiska, staż pracy czy też generacje pracowników. Badanie w obecnym kształcie pozwala na analizę danych z różnych perspektyw, a jego wyniki mogą być implementowane w firmach zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Zobaczmy, jak na przestrzeni lat 2016 – 2022 Polacy oceniali swoich pracodawców i jak zmieniały się ich oczekiwania wobec firmy.

Net Promoter Score

Ankietowani w naszych badaniach wskazują, na ile sa skłonni polecić swojego pracodawcę w skalo od 0 do 10, gdzie „0” oznacza brak chęci polecenia, a 10 świadczy o pełnej lojalności i zadowoleniu z pracodawcy.

Na podstawie zebranych odpowiedzi, pracowników dzielimy na trzy grupy: krytycy, neutralni i promotorzy. Krytycy to osoby niezadowolone ze swojego pracodawcy, które udzieliły odpowiedzi w przedziale 0-6. Neutralni należą do osób stosunkowo zadowolonych, ale mniej skłonnych do polecania swojego pracodawcy, a odpowiedzi w tej grupie to przedział 7-8. Odpowiedzi 9-10 należą do grupy osób, które zadeklarowały chęć wyrażenia swojej pozytywnej opinii o pracodawcy, a więc promotorów.

Wskaźnik NPS jest wynikiem równania, gdzie odejmujemy % krytyków od % promotorów. wynik może być ujemny lub dodatni, w przedziale od -100 do 100. Wskaźnik -100 oznacza, że wszyscy ankietowani znajdują się w grupie krytyków, a wskaźnik 100 – że wszyscy są skłonni do polecania swojego pracodawcy. O dobrym wyniku świadczy oczywiście wskaźnik dodatni, a przy wyniku wyższym niż 50 można mówić o sukcesie.

Czy Polacy polecają swoich pracodawców?

NPS Pracodawców w Polsce 2016-2022:

2016: NPS -6
30% promotorów, 36% krytyków, 34% neutralnych

2018: NPS -10
29% promotorów, 38% krytyków, 33% neutralnych

2019: NPS -23
21% promotorów, 44% krytyków, 35% neutralnych

2020: NPS -10
29% promotorów, 39% krytyków, 32% neutralnych

2021: NPS -3
30% promotorów, 33% krytyków, 37% neutralnych

2022: NPS 7
40% promotorów, 33% krytyków, 27% neutralnych

Jak wynika z powyższego zestawienia, pomiędzy 2016 a 2021 rokiem Polacy nie byli skłonni do polecania swoich pracodawców. W 2016 roku, gdy NPS był -6, wskaźnik dla bankowości wynosił -1, co oznacza, że byliśmy bardziej niezadowoleni z naszych pracodawców niż z banków. Problem był poważny, zwłaszcza, że w kolejnych latach niezadowolenie z pracodawców wzrastało. Krytycznym był rok 2019, kiedy NPS spadł do poziomu -23. To był bardzo przygnębiający wynik.

W pandemii koronawirusa, w 2020, NPS wzrósł do poziomu z 2018 roku i wynosił -10. Po roku kryzysu, w 2021, był na poziomie -3. Niestety nie oznaczało to, ze Polacy byli bardziej skłonni do polecania swoich pracodawców (wzrost promotorów zaledwie o 1 punkt procentowy), a jedynie że zmniejszyła się ilość tych niezadowolonych – aż o 5 punktów procentowych więcej neutralnych, czyli osób stosunkowo zadowolonych, ale jeszcze niezbyt skłonnych do bycia ambasadorami firmy, w której pracują.

W roku 2022 mamy przełom – NPS polskich pracodawców wzrósł do poziomu dodatniego, +7. W porównaniu z poprzednimi badaniami jest to dobry wynik. Aż 40% badanych stanowili promotorzy pracodawcy, a neutralnie swojego pracodawcę oceniło najmniej ankietowanych w historii Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy.

Rozkład częstości pomiędzy promotorami a krytykami pracodawcy

40% promotorów pracodawcy w roku 2022 to:

 • 10% więcej niż w 2021
 • 11% więcej niż w 2020
 • 19% więcej niż w 2019
 • 11% więcej niż w 2018
 • 10% więcej niż w 2016

33% krytyków pracodawcy w roku 2022 to:

 • bez zmian w porównaniu z 2021
 • 5% mniej niż w 2020
 • 11% mniej niż w 2019
 • 6% mniej niż w 2018
 • 3% mniej niż w 2016

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy

Korelacja pomiędzy satysfakcją z pracy, a czynnikami mającymi na nią wpływ, czyli:

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2018:

 1. Atrakcyjne wynagrodzenie
 2. Dobry lider – przyjazna atmosfera
 3. Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 4. Rozwój i nauka
 5. Poczucie przynależności i wpływu
 6. Stabilność zatrudnienia
 7. Godzenie pracy z życiem prywatnym

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2019:

 1. Dobry lider – przyjazna atmosfera
 2. Rozwój i nauka
 3. Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 4. Atrakcyjne wynagrodzenie
 5. Poczucie przynależności i wpływu
 6. Godzenie pracy z życiem prywatnym
 7. Stabilność zatrudnienia

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2020

 1. Dobry lider – przyjazna atmosfera
 2. Atrakcyjne wynagrodzenie
 3. Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 4. Poczucie przynależności i wpływu
 5. Rozwój i nauka
 6. Godzenie pracy z życiem prywatnym
 7. Stabilność zatrudnienia

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2021:

 1. Dobry lider – przyjazna atmosfera
 2. Stabilność zatrudnienia
 3. Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 4. Atrakcyjne wynagrodzenie
 5. Rozwój i nauka
 6. Poczucie przynależności i wpływu
 7. Godzenie pracy z życiem prywatnym

TOP 7 czynników mających wpływ na satysfakcję z pracy 2022:

 1. Satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych
 2. Zrozumienie misji i wizji firmy
 3. Zgłaszanie i rozwiązywanie problemów
 4. Atrakcyjne wynagrodzenie
 5. Rozwój i nauka
 6. Przyjazna atmosfera
 7. Godzenie pracy z życiem towarzyskim

Jako liderzy powinniśmy zrozumieć, że pracownik jest ustawiony fabrycznie na NIE. Zobaczcie – podczas, gdy menedżerowie chcą „dowozić” biznes, ludzie przychodząc rano do pracy chcą po prostu jak najszybciej z niej wyjść.

Radek Drzewiecki, Strategia Lean

Lista siedmiu najważniejszych czynników mających związek z satysfakcją z pracy na przestrzeni lat nie wiele się zmienia. Ludzie chcą, aby ich pracodawca zatrudniał dobrych szefów, którzy będą dobrze zarządzać personelem i dbać o atmosferę w zespole. Po stronie pracodawcy jest to, aby ludzie rozumieli misję, wizję, wartości, którymi kieruje się organizacja. Pracodawca oferuje pracę atrakcyjną pod względem finansowym.

Jeżeli w firmie ma panować kultura innowacyjności, pracodawca powinien pytać ludzi nie o to, co by chcieli usprawnić, tylko jakie mają problemy w pracy. Czyli umożliwianie pracownikom powiedzenia, co ich wkurza w pracy i wsparcie w skutecznym rozwiązywaniu tych kwestii jest bardzo ważnym oczekiwaniem wobec pracodawcy.

Ludzie, zwłaszcza w okresie pandemii, przewartościowali swoje priorytety. Chcą wykonywać pracę, która ma dla nich sens, w której będą mieli możliwość rozwoju i nauki, której będą częścią. Wreszcie chcą, aby pracodawca brał pod uwagę to, że praca jest jednym z elementów ich życia, dopełnieniem, wartością dodaną, a nie substytutem.

Oczekiwania wobec pracodawcy 2022 – kluczowe wnioski

 • Największy spadek NPS dla danego pracodawcy obserwowany jest w pierwszym roku zatrudnienia.
 • 35% Polaków ankietowanych w 2022 roku (grupa badawcza 1900 osób) deklaruje odejście z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
 • W 2022 roku NPS pracodawców w Polsce wynosi 7 co oznacza, że Polacy każdej generacji polecają swoich pracodawców. Wraz z wiekiem badanych, wzrasta poziom odczuwanej satysfakcji z pracy oraz motywacji do pracy.
 • Jedynie 39% badanych w Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji z Pracy 2022 deklaruje, że odczuwa satysfakcję z pracy.
 • 38% respondentów pozytywnie ocenia swojego lidera, jednak 67% krytyków lidera nie poleci swojego pracodawcy. 68% krytyków lidera deklaruje, że odejdzie z firmy w ciągu roku.

Najważniejszymi czynnikami decydującymi o satysfakcji z pracy w 2022 roku są satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez ich przełożonych, zrozumienie misji i wizji firmy wśród pracowników oraz możliwość zgłaszania i wsparcie pracodawcy w rozwiązywaniu problemów pracowników.

_________________________________

Czy Twoja firma daje pracownikom poczucie przynależności, wpływu i odpowiedzialności? Jeśli Twoim wyzwaniem jest zbudowanie takiego środowiska pracy w którym każdy, każdego dnia, zgodnie ze swoją rolą świadomie realizuje kontekst biznesowy firmy, skontaktuj się z nami: darmowa konsultacja biznesowa.