Cykl Deminga (PDCA)

Czym jest Cykl Deminga (PDCA)? To metoda wdrażania rozwiązań w ramach nowych projektów lub rozwiązywania problemów. PDCA jest skrótem od Plan, Do, Check, Act (Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Zastosuj). Zgodnie z PDCA każda zmiana powinna być poprzedzona dokładnie przygotowanym planem, próbnym wdrożeniem i sprawdzeniem poprawności działania. W momencie, kiedy zespół uzna rozwiązanie za poprawne, przeprowadzone jest wdrożenie i wprowadzenie do przyjętych standardów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI