Ostatnia aktualizacja: 02.06.2023

W dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji (AI) i nowych technologii, liderzy stają przed niezwykle istotnym wyzwaniem – jak wykorzystać potencjał AI, jednocześnie dbając o aspekty etyczne i wpływ sztucznej inteligencji na społeczeństwo. Czy AI może zrewolucjonizować zarządzanie i przywództwo, czy też stanowi zagrożenie dla tradycyjnych wartości i miejsc pracy?


W Artykule:

 • Sztuczna inteligencja (AI) zyskuje coraz większe znaczenie w zarządzaniu i przywództwie, stawiając przed liderami nowe wyzwania.
 • Wykorzystanie AI w biznesie może przynieść liczne korzyści, takie jak zwiększenie efektywności czy redukcja kosztów. Jednocześnie, dynamiczny rozwój AI wymaga od liderów elastyczności i otwartości na innowacje. Kluczowe staje się zrozumienie, że AI nie zastąpi ludzkiego przywództwa, lecz może je uzupełniać.
 • Wprowadzenie AI do zarządzania rodzi etyczne dylematy, takie jak prywatność danych czy odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez maszyny.
 • Liderzy muszą rozważyć różnorodne perspektywy na wykorzystanie sztucznej inteligencji, aby wybrać najbardziej odpowiednią dla swojej roli w organizacji.
 • Odpowiedzialne podejście do zarządzania technologią AI jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i uniknięcia negatywnych skutków jej stosowania.
 • W erze sztucznej inteligencji konicznością staje się  rozwój nowych kompetencji i umiejętności liderów, takich jak myślenie krytyczne czy zdolność do współpracy z maszynami.
 • Zrównoważony i etyczny rozwój AI może okazać się kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w przyszłości.
 • Przewidywanie konsekwencji zastosowania sztucznej inteligencji jest trudne, dlatego niezbędne są postawa otwarta na zmiany i gotowość do szybkiej adaptacji.
 • Wpływ AI na przyszłość miejsc pracy i wartości społeczne zależy od naszych wspólnych działań, zarówno na poziomie jednostek, jak i całego społeczeństwa.
 • W tym artykule przeanalizujemy kluczowe kwestie, takie jak rola lidera w erze sztucznej inteligencji, umiejętności, które będą niezbędne w przyszłości, czy też etyczne dylematy związane z wykorzystaniem AI w zarządzaniu. Odkryjemy również różnorodne perspektywy na rozwój AI oraz zastanowimy się nad bilansem korzyści i zagrożeń płynących z jej zastosowania w świecie biznesu.

Spis treści:

 1. Nowe technologie w służbie organizacji
 2. Chat GPT – teraźniejszość vs przyszłość
 3. Czy i jak sztuczna inteligencja może wspierać lidera w pełnieniu jego roli?
 4. Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie są przyszłością organizacji?
 5. Rozwój AI i rola sztucznej inteligencji w przywództwie i zarządzaniu
 6. Argumenty „za” i „przeciw” korzystaniu z AI

Zobacz też: Jak wykorzystać technologię do tego, aby budować wewnętrzną motywację pracowników i tworzyć społeczność zaangażowaną w doskonalenie firmy [Podcast]


Nowe technologie w służbie organizacji

W dobie cyfryzacji i dynamicznego rozwoju technologicznego, organizacje coraz częściej korzystają z nowoczesnych rozwiązań, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku. Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa kluczową rolę w tym procesie, oferując możliwości zastosowania w różnych aspektach działalności biznesowej.

Przykłady wykorzystania AI w biznesie

Automatyzacja procesów
Sztuczna inteligencja pomaga w automatyzacji rutynowych zadań, takich jak obsługa klienta, analiza danych czy zarządzanie projektami. Dzięki zastosowaniu nowych technologii w tych obszarach, organizacje oszczędzają czas i zasoby, jednocześnie zwiększając efektywność swoich działań.

Personalizacja oferty
AI może być wykorzystana do analizy danych klientów i dostosowywania ofertę do ich indywidualnych potrzeb co sprawi, że firmy będą w stanie lepiej zrozumieć klientów, zaspokajać ich potrzeby, a w rezultacie zwiększać sprzedaż oraz poprawiać lojalność klientów.

Optymalizacja logistyki
Przewidywanie zapotrzebowania na produkty, optymalizacja procesów magazynowania, transportu i dostawy towarów to obszar, w którym wsparcie nowych technologii staje się niezbędne. Minimalizacja kosztów, skracanie czasu realizacji zamówień czy wreszcie wzrost zadowolenia klientów są kluczowe dla rozwoju i wzrostu firmy.


Współpraca lidera i AI

Korzyści płynące z wdrożenia nowych technologii

Wśród głównych korzyści płynących z zastosowania nowych technologii w biznesie znalazły się: redukcja kosztów, zwiększenie wydajności oraz innowacyjność.

Automatyzacja procesów prowadzi do zmniejszenia kosztów operacyjnych, co pozwala organizacjom na inwestowanie w inne obszary rozwoju. Umiejętne wykorzystanie technologii może pomóc w szybszym podejmowaniu decyzji i usprawnieniu procesów, co w efekcie przełoży się na zwiększenie wydajności całej organizacji.

Dzięki nowym technologiom organizacje sa w stanie tworzyć nowe produkty, usługi czy modele biznesowe, przyczyniają się tym samym do wzrostu swojej konkurencyjności na rynku.

Wyzwania związane z adaptacją do nowych technologii

Pomimo, że wiele firm korzysta już z dobrodziejstw nowych technologii i sztucznej inteligencji, wdrożenie takich rozwiązań na szeroką skalę wymaga dodatkowego szkolenia pracowników i dostosowania ich umiejętności do nowych technologii. By wykorzystać w pełni potencjał AI, organizacje powinny przeznaczyć część budżetu na inwestycję w rozwój kompetencji swoich pracowników w tym zakresie.

Innym poważnym wyzwaniem jest kwestia odpowiedzialności i etyki. Odpowiedzialność i etyka: Wykorzystanie nowych technologii, a zwłaszcza sztucznej inteligencji, może w przyszłości prowadzić do etycznych dylematów, takich jak prywatność danych czy dyskryminacja. Dlatego już teraz organizacje powinny rozważyć wprowadzenie odpowiednich strategii i zasad, by zarządzać tymi wyzwaniami.

Nowe technologie mogą być też narażone na ataki hakerskie i naruszenia bezpieczeństwa danych. Aby uniknąć potencjalnych strat i zagrożeń, należy zapewnić odpowiedni poziom ochrony firmowych systemów i danych, aby uniknąć potencjalnych strat i zagrożeń.

Chat GPT – teraźniejszość vs przyszłość

Współczesne technologie komunikacji ewoluują w szybkim tempie, a jednym z kluczowych elementów tej ewolucji jest Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer). Ten zaawansowany model komunikacji oparty na sztucznej inteligencji przyczynia się do prawdziwej rewolucji w dziedzinie komunikacji i interakcji z maszynami/ robotami.


Współpraca lidera i AI

Czym jest Chat GPT

Chat GPT to model języka oparty na technologii transformers, który został „wytrenowany” na ogromnych zbiorach danych tekstowych. Dzięki temu jest w stanie generować odpowiedzi na pytania, tworzyć teksty i wykonywać zadania związane z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP). Chat GPT uczy się na podstawie wcześniejszych interakcji i adaptuje się do kontekstu, co pozwala na bardziej płynną i naturalną komunikację z użytkownikami.

Zastosowania Chat GPT w biznesie

Obsługa klienta, działania marketingowo-sprzedażowe czy wsparcie HR w obszarze rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi to tylko niektóre dziedziny, w których Chat GPT jest już szeroko stosowany.

Obsługa klienta
Chat GPT może być wykorzystywany jako inteligentny asystent, który automatycznie odpowiada na pytania klientów, rozwiązuje problemy i udziela informacji na temat produktów lub usług. Pozwala to na skrócenie czasu reakcji na zapytania klientów, zwiększenie ich zadowolenie oraz zmniejszenie obciążenie pracowników działu obsługi klienta.

Marketing i sprzedaż
Specjaliści od marketingu i sprzedaży mogą dowolnie wykorzystywać umiejętności AI do tworzenia spersonalizowanych kampanii reklamowych, generowania treści marketingowych, a także do analizowania danych klientów w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb i preferencji.

Rekrutacja i zarządzanie zasobami ludzkimi
Chat GPT wspiera proces rekrutacji poprzez automatyczne przeglądanie CV, przeprowadzanie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych czy analizowanie wyników testów. Ponadto, może pomóc w zarządzaniu zasobami ludzkimi, np. poprzez tworzenie raportów, analizowanie wyników ankiet czy wspieranie procesów szkoleniowych.

Potencjalne zagrożenia i ograniczenia

Wśród zagrożeń związanych z wykorzystaniem Chatu GPT na czele wysuwają się obawy związane z bezpieczeństwem danych, etyką i odpowiedzialnością oraz – paradoksalnie – z jego ograniczeniami technologicznymi.

Bezpieczeństwo danych
Wykorzystanie Chat GPT może wiązać się z ryzykiem naruszenia prywatności i bezpieczeństwa danych, szczególnie jeśli używany model ma dostęp do wrażliwych informacji. Konieczne jest zatem  zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających, aby chronić dane firmy, klientów i pracowników.

Etyka i odpowiedzialność
Niestety Chat GPT jest w stanie generować treści niezgodne z wartościami i zasadami firmy, a to może prowadzić do kontrowersji i negatywnego wpływu na ogólny wizerunek organizacji. Dlatego ważne jest opracowanie firmowych strategii zarządzania etyką i odpowiedzialnością w kontekście wykorzystania AI.

Ograniczenia technologiczne
Pomimo, że Chat GPT jest zaawansowanym modelem języka, nadal może występować ryzyko błędnych odpowiedzi lub niezrozumienia kontekstu. Użytkownicy muszą być świadomi tych technologicznych ograniczeń i powinni dostosowywać swoje oczekiwania oraz strategie wdrożenia do rzeczywistych możliwości tej technologii.

Wykorzystanie technologii Chat GPT w codziennej pracy*

Jasne formułowanie oczekiwań

Działanie tej technologii jest z pozoru proste, użytkownik bowiem wprowadza „prompt”, który zazwyczaj jest pytaniem lub informacją o oczekiwaniach. Chat GPT analizuje wprowadzone informacje, stosuje proces rozumowania w celu zrozumienia potrzeb użytkownika i generuje adekwatną odpowiedź. Co ważne, urządzenie pamięta wcześniejsze fragmenty konwersacji, co pozwala mu na formułowanie opartych na ciągłości konwersacji.

Co Chat GPT robi dobrze, a z czym ma problem

Chat GPT świetnie wciela się w rolę eksperta, generuje pomysły i stanowi fantastyczne wsparcie „burz mózgów”, edytuje, podsumowuje i tworzy teksty, potrafi również znakomicie uprościć złożone tematy i dostarczyć przykładów.

Na chwilę obecną może dostarczać nieprawdziwych informacji, a dodatkowo robi to w sposób bardzo wiarygodny i prezentuje informacje z wielkim przekonaniem. Dlatego do podawanych informacji należy podchodzić z dystansem, nawet jeśli brzmią wiarygodnie, i potwierdzać je w innych źródłach. Dotyczy to zwłaszcza liczb, badań oraz wyników analiz. Dodatkowo, w przypadku prezentowanych danych liczbowych, istnieje duże ryzyko niedokładności, na co należy zwrócić baczną uwagę.

Kolejną problematyczną rzeczą jest występowanie tzw. „halucynacji” w odpowiedziach. Zawsze warto więc sprawdzać i weryfikować uzyskane informacje.


Współpraca lidera i AI

Jak współpracować z Chatem GPT, aby uniknąć nieporozumień

Oto kilka najważniejszych zasad współpracy z Chat GPT:

 • formułuj pytanie lub temat w sposób przejrzysty i zwięzły, eliminując niepotrzebne słowa i szczegóły,
 • wprowadź istotne informacje lub kontekst, które ułatwią zrozumienie zakresu i celu Twojego zapytania,
 • przedstaw konkretne przykłady lub sytuacje związane z Twoim pytaniem, aby otrzymać bardziej precyzyjne i odpowiednie odpowiedzi,
 • unikaj niejasnych lub wieloznacznych sformułowań, które mogą doprowadzić do nieporozumień,
 • zachowuj uprzejmość i szacunek w swoim języku oraz tonie wypowiedzi. Chat GPT odpowiada najlepiej na życzliwe podejście 😊

*Jak wykorzystać Chat GPT w codziennej pracy powstał na bazie szkolenia wewnętrznego Zastosowanie Chatu GPT w praktyce, przeprowadzonego przez dział IT Grupy Leanpassion. 

Czy i jak sztuczna inteligencja może wspierać lidera w pełnieniu jego roli?

Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa coraz większą rolę we współczesnym biznesie, a jej zastosowanie może również wpłynąć na sposób, w jaki liderzy zarządzają swoimi organizacjami. AI może wspierać liderów w różnych aspektach ich roli, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, podejmowanie decyzji strategicznych czy kształtowanie stylu przywództwa.

AI w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Rekrutacja & AI
Przyspiesza i usprawnia proces rekrutacji poprzez automatyczne przeglądanie CV, przeprowadzanie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych czy analizowanie wyników testów. Dzięki temu liderzy mogą wybrać najlepszych kandydatów, oszczędzając czas i zasoby.

Szkolenia i rozwój & AI
Pomaga liderom w identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych swoich pracowników, w analizie i interpretacji wyników ankiet czy tworzeniu spersonalizowanych programów rozwoju. W efekcie liderzy są zdolni skuteczniej dostosować strategie rozwoju do potrzeb pracowników, tym samym wpływając na zwiększenie motywacji i efektywności swoich zespołów.

Ocena wydajności & AI
Nowe technologie mogą efektywnie wspierać procesy analizy danych dotyczących wydajności pracowników, identyfikować wzory i trendy oraz sugerować możliwe usprawnienia. Dzięki temu liderzy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące awansów, premii czy zmian w strukturze organizacyjnej.

AI w podejmowaniu decyzji strategicznych

Analiza danych
Narzędzia oparte na AI są w stanie przetworzyć ogromne ilości danych, identyfikować wzorce i generować prognozy, co daje liderom szerszy wgląd w lepsze zrozumienie sytuacji rynkowej, konkurencji czy potrzeb klientów.

Optymalizacja procesów
Sztuczna inteligencja może być wsparciem liderów w identyfikowaniu obszarów, które wymagają usprawnień, oraz w generowaniu rekomendacji dotyczących optymalizacji procesów. Oczywiście maszyna nigdy nie zastąpi czynnika ludzkiego, którym w tym obszarze jest kompleksowa analiza stanu obecnego [czytaj więcej >>], przeprowadzana w Gemba wspólnie z zespołem, jednak takie połączone działania mogą zintensyfikować i przyspieszyć wzrost wydajności organizacji i pomóc w osiągnięciu ponadprzeciętnych wyników.

Wsparcie decyzji
Nowe technologie potrafią analizować różne scenariusze i prognozować ich konsekwencje, co pozwala liderom na podejmowanie bardziej świadomych i przemyślanych decyzji strategicznych.


Leadership Excellence Summit 2023

Wpływ AI na styl przywództwa

Przywództwo adaptacyjne
Poprzez identyfikowanie trendów i prognozowanie przyszłości, AI może pomóc liderom w lepszym dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia. Dzięki temu mogą oni szybciej reagować na zmiany i kształtować zespół i organizację w sposób odpowiadający nowym, często zmiennym, wyzwaniom.

Przywództwo oparte na danych
W zarządzaniu liczy się obiektywność i precyzja, dlatego wszelkie decyzje liderskie powinny być oparte na twardych danych. AI pozwala na szybsze podejmowanie takich decyzji, a liderzy mogą w ten sposób unikać pułapek związanych z intuicją czy emocjami, jednocześnie zwiększając zaufanie swojego zespołu do podejmowanych decyzji.

Empatyczne przywództwo
AI może pomóc liderom w lepszym zrozumieniu swoich zespołów, na przykład poprzez analizę potrzeb pracowników, ich preferencji czy emocji. Z pomocą nowych technologii liderzy mogą kształtować bardziej empatyczne i ludzkie podejście do zarządzania, co przekłada się na zwiększenie zaangażowania i lojalności pracowników. [czytaj więcej >>]

Czy sztuczna inteligencja i nowe technologie są przyszłością organizacji?

Sztuczna inteligencja (AI) i nowe technologie odgrywają coraz większą rolę we współczesnym biznesie, a ich wpływ na przyszłość organizacji jest coraz bardziej widoczny. Wiele przewidywań wskazuje na to, że AI będzie kluczowym czynnikiem kształtującym przyszłość organizacji, wpływając na ich struktury oraz sposób funkcjonowania.

Przewidywania dotyczące rozwoju AI:

Postęp technologiczny
Przewiduje się, że rozwój AI będzie kontynuowany, a technologie te będą coraz bardziej zaawansowane i precyzyjne. Dzięki temu organizacje będą mogły jeszcze skuteczniej wykorzystywać AI w swojej działalności.

Szerokie zastosowanie
AI będzie coraz powszechniej stosowane w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, edukacja, transport czy finanse. Oznacza to, że aby pozostać konkurencyjnymi na rynku, wcześniej czy później organizacje będą musiały dostosować się do nowych technologii.

Przenikanie AI do życia codziennego
Sztuczna inteligencja i nowe technologie będą coraz bardziej obecne w życiu codziennym, a to oznacza, że pracownicy będą coraz bardziej świadomi i zaznajomieni z tymi technologiami. W efekcie, organizacje będą musiały dostosować swoje strategie zarządzania i komunikacji, aby uwzględnić rosnące oczekiwania pracowników w zakresie potrzeb związanych w wykorzystywaniem AI.

Wpływ AI na strukturę organizacji:

Nowe technologie mogą wpłynąć na sposób, w jaki liderzy zarządzają swoimi organizacjami, wymuszając na nich większą elastyczność, adaptacyjność oraz oparcie decyzji na danych. To może prowadzić do przekształcenia tradycyjnych struktur hierarchicznych na bardziej płaskie i zdecentralizowane.

AI może przyspieszyć automatyzację wielu procesów biznesowych, co z kolei może wpłynąć na strukturę organizacji w kwestii zasobów ludzkich. Niektóre stanowiska mogą zostać zastąpione przez automatyzację, podczas gdy inne mogą ewoluować, aby uwzględnić nowe technologie.

World Economic Forum prognozuje, że do 2025 roku 45% kluczowych kompetencji ulegnie zmianie, bo już teraz mamy do czynienia z automatyzacją i robotyzacją na dużą skalę. W związku z tym do 2030 roku ponad miliard pracowników na świecie będzie musiało nauczyć się swojej pracy od nowa. Będą robili to samo, ale nowa technologia pozwoli na to, aby praca była o wiele prostsza. [czytaj więcej >>]

Co więcej, w przyszłości współpraca między ludźmi a maszynami może prowadzić do powstania nowych modeli współpracy między ludźmi a maszynami, gdzie obie strony będą się uzupełniać i wspierać. To może skutkować koniecznością przekształcenia struktur organizacyjnych na bardziej zintegrowane i elastyczne.

Przykłady innowacyjnych firm wykorzystujących AI

Google

Jednym z liderów w dziedzinie wykorzystania AI jest firma Google. Sztuczna inteligencja wspiera tę firmę w różnych aspektach jej działalności, takich jak wyszukiwarka internetowa, tłumaczenia, samochody autonomiczne oraz asystent głosowy Google.


Google

Google wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu ulepszania wyników wyszukiwania, dzięki czemu użytkownicy otrzymują bardziej trafne i spersonalizowane wyniki.

Aby poprawiać jakość tłumaczeń i zrozumienie kontekstu, tłumacz Google Translate korzysta z technologii uczenia maszynowego.

Google prowadzi również prace nad samochodami autonomicznymi w ramach projektu Waymo, gdzie AI jest kluczowym elementem w procesie nauki samochodów, jak mają poruszać się po drogach.

Google, podobnie jak amerykański Amazon, dysponuje inteligentnym asystentem głosowym (Asystent Google). Umożliwia on korzystanie z różnych usług, takich jak wyszukiwanie informacji, zarządzanie terminarzem czy obsługa inteligentnych urządzeń.

Twórcom oprogramowania dedykowane są różne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, wśród nich m.in.: biblioteka do uczenia maszynowego (TensorFlow) czy narzędzie do automatycznej generacji modeli uczenia maszynowego AutoML.

Amazon

Z kolei firma Amazon,  największa globalna internetowa platforma handlu elektronicznego, która w ciągu prawie 30 lat istnienia wypracowała globalny poziom rozpoznawalności i szacunek użytkowników na całym świecie, wykorzystuje AI w celu optymalizacji logistyki, personalizacji rekomendacji produktów dla klientów oraz automatyzacji obsługi klienta.


Amazon

Amazon jest twórcą systemu Alexa, asystenta głosowego opartego na  inteligentnych głośnikach smart speakers typu Echo, czy wyposażonych w ekrany smart displays, jak Echo Spot oraz Echo Show. Szeroki ekosystem Alexa, obejmuje różnorodne urządzenia do streamingu, słuchawki typu hearables i inne produkty.

Każdy programista i każda firma może dodać do tego ekosystemu swoje aplikacje zwane Skills, czyli – tłumacząc dosłownie – umiejętności. Z uwagi na kluczowe znaczenie interfejsu głosowego, Skills tworzone są w filozofii Voice First.

Alexa nie funkcjonuje w języku polskim, ale jest już bardzo popularna w naszym kraju.

Tesla

Znana jako pionier w dziedzinie samochodów elektrycznych, Tesla skutecznie wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich innowacyjnych pojazdach. AI odgrywa kluczową rolę w rozwoju i funkcjonowaniu różnych aspektów technologii Tesli, takich jak: autonomiczna jazda, optymalizacja zużycia energii, wydajność baterii, aktualizacje oprogramowania oraz bezpieczeństwo.

Tesla opracowała zaawansowany system Autopilot, który pozwala na samodzielne prowadzenie się samochodu. System ten korzysta z AI do analizy danych z różnych sensorów i kamer, aby bezpiecznie nawigować i manewrować pojazdem na drogach.

Sztuczna inteligencja pomaga Tesli monitorować i optymalizować zużycie energii w produkowanych przez nich samochodach, co przekłada się na dłuższy zasięg i lepszą wydajność pojazdów.

AI wykorzystywane jest również do analizowania danych na temat używania baterii i do przewidywania, kiedy bateria może wymagać serwisowania lub wymiany. Dzięki temu, właściciele samochodów Tesla mogą utrzymać jak największą wydajność swoich pojazdów.


Tesla

Samochody Tesla są stale udoskonalane i dostosowywane do potrzeb użytkowników poprzez zastosowanie aktualizacji oprogramowania over-the-air (OTA), które wprowadzają ulepszenia i nowe funkcje dla samochodów, często oparte na AI.

Systemy AI w samochodach Tesla pomagają również w monitorowaniu otoczenia i zapewnianiu bezpieczeństwa pasażerów. Funkcje takie jak ostrzeganie o kolizji czy automatyczne hamowanie w sytuacjach awaryjnych są najlepszymi przykładami zastosowania sztucznej inteligencji w tej dziedzinie.

Dzięki wsparciu AI Tesla jest jednym z liderów w dziedzinie innowacji w branży automotive oraz wdrażania sztucznej inteligencji w praktyce.

Rozwój AI i rola sztucznej inteligencji w przywództwie i zarządzaniu [opinie]

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do przywództwa i zarządzania budzi wiele emocji oraz różnorodne opinie. Wśród nich można wyróżnić zarówno entuzjastyczne podejście do korzyści wynikających z wykorzystania AI, jak i ostrożność wynikającą z potencjalnych zagrożeń i etycznych dylematów. Poniżej przedstawiamy różne perspektywy na rozwój AI.

Korzyści z wykorzystania AI

Sztuczna inteligencja może m.in.:

 • przyczynić się do automatyzacji wielu procesów, co prowadzi do zwiększenia efektywności i oszczędności czasu oraz zasobów (zwiększenie efektywności),
 • analizować ogromne ilości danych i generować prognozy, co pozwala liderom na lepsze zrozumienie sytuacji i podejmowanie bardziej świadomych decyzji (lepsze podejmowanie decyzji),
 • umożliwia dostosowanie oferty oraz komunikacji do indywidualnych potrzeb klientów czy pracowników, co zwiększa ich zaangażowanie i lojalność (personalizacja),
 • prowadzić do tworzenia nowych produktów, usług czy modeli biznesowych, co przekłada się na konkurencyjność i długoterminowy sukces organizacji (innowacyjność).

Potencjalne zagrożenia i etyczne dylematy

 • Bezrobocie: Automatyzacja procesów związana z wykorzystaniem AI może prowadzić do utraty miejsc pracy, co rodzi pytania dotyczące odpowiedzialności liderów za dobrobyt pracowników.
 • Prywatność danych: AI opiera się na analizie ogromnych ilości danych, co może prowadzić do naruszeń prywatności oraz zwiększonego ryzyka nadużyć.
 • Dylematy etyczne: Wykorzystanie AI w podejmowaniu decyzji może prowadzić do sytuacji, w których maszyny będą musiały „decydować” o wartościach moralnych czy etycznych, co rodzi pytania dotyczące odpowiedzialności i kontroli nad sztuczną inteligencją.
 • Wzmacnianie uprzedzeń: AI może nieumyślnie wzmacniać uprzedzenia lub dyskryminację, jeśli algorytmy będą uczone na podstawie danych obarczonych takimi błędami.

Różne perspektywy na rozwój AI

Tak jak w innych dziedzinach, również w dziedzinie nowych technologii i ery sztucznej inteligencji możemy mówić, a właściwie dywagować w kwestii jej przyszłości i rozwoju. Przyjrzymy się zatem trzem perspektywom – optymistycznej, pesymistycznej i realistycznej.

Perspektywa optymistyczna zakłada, że AI przyczyni się do znaczącego postępu technologicznego, społecznego i gospodarczego, a potencjalne zagrożenia zostaną odpowiednio zminimalizowane dzięki odpowiedzialnemu i etycznemu podejściu do rozwoju technologii opartych na sztucznej inteligencji.

Zwolennicy perspektywy pesymistycznej koncentrują się na potencjalnych zagrożeniach związanych z AI, takich jak utrata miejsc pracy, naruszenie prywatności czy dylematy etyczne, oraz uważają, że rozwój AI może prowadzić do negatywnych skutków dla społeczeństwa.

W perspektywie realistycznej przyjmuje się, że rozwój sztucznej inteligencji będzie miał zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje, i że kluczem do sukcesu jest odpowiednie zarządzanie tymi skutkami, uwzględniając zarówno korzyści, jak i zagrożenia.

Opinie dotyczące rozwoju AI i jej roli w przywództwie i zarządzaniu są zróżnicowane, a korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem AI wymagają uwzględnienia w podejściu do zarządzania organizacjami. Kluczem do sukcesu jest odpowiedzialne i etyczne podejście do rozwoju technologii, które pozwoli czerpać korzyści z jego potencjału, jednocześnie minimalizując negatywne skutki.

Za i przeciw AI

Sztuczna inteligencja jest tematem, który budzi wiele kontrowersji i różnorodnych opinii. Poniżej przedstawiamy argumenty za oraz przeciwko wykorzystaniu AI oraz próbę ustalenia bilansu korzyści i zagrożeń związanych z jej zastosowaniem.


Współpraca lidera i AI

Argumenty za wykorzystaniem AI

Zwiększenie efektywności
AI może automatyzować wiele procesów, co prowadzi do oszczędności czasu, zasobów i kosztów, a także zwiększa efektywność organizacji.

Lepsze podejmowanie decyzji
Dzięki zdolności analizowania ogromnych ilości danych, technologia opata na sztucznej inteligencji może dostarczać cennych informacji, które pomagają w podejmowaniu lepszych i szybszych decyzji biznesowych.

Innowacje
Wykorzystanie AI może prowadzić do tworzenia nowych produktów, usług czy modeli biznesowych, zwiększając konkurencyjność i długoterminowy sukces organizacji.

Poprawa jakości życia
Już dzisiaj sztuczna inteligencja przyczynia się do poprawy jakości życia. Przykładem są rozwiązania stosowane w medycynie, gdzie AI pomaga w diagnozowaniu chorób i opracowywaniu bardziej skutecznych terapii.

Argumenty przeciwko wykorzystaniu AI

Bezrobocie
Automatyzacja procesów związana z wykorzystaniem AI może prowadzić do utraty miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach o niskim poziomie kwalifikacji.

Prywatność danych
AI opiera się na analizie ogromnych ilości danych, co może prowadzić do naruszeń prywatności oraz zwiększonego ryzyka nadużyć.

Dylematy etyczne
Wykorzystanie AI w podejmowaniu decyzji może prowadzić do sytuacji, w których maszyny będą musiały „decydować” o wartościach moralnych czy etycznych, co rodzi pytania dotyczące odpowiedzialności i kontroli nad tą technologią.

Zwiększenie nierówności
Zbyt szybki rozwój sztucznej inteligencji może prowadzić do zwiększenia nierówności społecznych, gdyż korzyści z jej wykorzystania mogą być nierównomiernie rozłożone, a osoby o niższych kwalifikacjach mogą być bardziej narażone na negatywne skutki automatyzacji.

Bilans korzyści i zagrożeń

Zarówno korzyści, jak i zagrożenia wynikające z wykorzystania sztucznej inteligencji są istotne i nie można ich lekceważyć. Kluczem do osiągnięcia równowagi między nimi jest odpowiedzialne i etyczne podejście do rozwoju AI, które pozwoli czerpać korzyści z jej potencjału, jednocześnie minimalizując negatywne skutki.

W praktyce oznacza to, że organizacje i liderzy muszą być świadomi zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów używania technologii opartych na sztucznej inteligencji, a także podejmować działania mające na celu łagodzenie potencjalnych zagrożeń. Należy również dążyć do tworzenia regulacji i standardów etycznych, które będą chronić interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, ale związane z nią korzyści i zagrożenia muszą być starannie równoważone. Odpowiedzialne i etyczne podejście do rozwoju AI może przyczynić się do osiągnięcia tej równowagi i pozwolić społeczeństwu czerpać korzyści z postępu technologicznego, jednocześnie minimalizując negatywne skutki.

Podsumowanie

W obliczu niepewności i dynamicznych zmian, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji, liderzy muszą wykazać się dużą dawką elastyczności, otwartością na innowacje oraz odpowiedzialnym podejściem do zarządzania technologią. Kluczowe będzie zrozumienie, że AI nie zastąpi ludzkiego przywództwa, ale jeśli zostanie wykorzystana mądrze i etycznie, może stać się jego wartościowym uzupełnieniem.

Czy jednak już dzisiaj możemy przewidzieć, jak daleko sięgnie wpływ AI na naszą przyszłość? Czy potrafimy przewidzieć wszystkie konsekwencje związane z jej zastosowaniem? Prawda jest taka, że nie możemy być pewni, jakie konkretne wyzwania przyniesie nam przyszłość zdominowana przez sztuczną inteligencję. Odpowiedź na te pytania zależy od naszych wspólnych działań, zarówno na poziomie jednostek, jak i całego społeczeństwa.

W związku z tym, postawa otwarta na zmiany, gotowość do adaptacji oraz umiejętność kształtowania rozwoju AI w sposób zrównoważony i etyczny, może okazać się kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w erze sztucznej inteligencji.

Jako liderzy, mamy szansę wpłynąć na kształtowanie przyszłości, w której AI będzie służyć ludzkości, a nie jej szkodzić. W końcu to od nas zależy, jak wykorzystamy potencjał technologii opartych na sztucznej inteligencji i jakie wartości przekażemy kolejnym pokoleniom w świecie, w którym granice między człowiekiem a maszyną stają się coraz bardziej płynne.

________________________

Już 15 czerwca 2023 zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnej konferencji online organizowanej przez Grupę Leanpassion, w skład której wchodzą Leanpassion – lider kompleksowych transformacji firm i ludzi, Youniversity – streamingowy serwis rozwojowy oraz Sherlock Waste – system doskonalenia firmy wsparty technologiczne.

Jednym z prelegentów konferencji będzie Bartosz Długokęcki, CEO Sherlock Waste, ekspert w dziedzinie wsparcia biznesu nowoczesną technologią. Jeśli temat nowych technologii i ich wykorzystana dla wsparcia i rozwoju Twojego biznesu jest dla Ciebie ważny, inspirujący i chcesz wiedzieć więcej, nie może Cię zabraknąć na naszym wydarzeniu!

Konferencja jest bezpłatna, wystarczy się zarejestrować:


LEADERSHIP EXCELLENCE SUMMIT REJESTRACJA


Leadership Excellence Summit 2023

Podczas Leadership Excellence Summit wspólnie z naszymi ekspertami spojrzysz na proces podłączania ludzi do procesu ciągłego doskonalenia z 4 różnych perspektyw:

 • KONTEKST BIZNESOWY, który nadaje sens istnienia i buduje poczucie przynależności,
 • ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO, czyli podłączanie pracowników do stworzonej misji i wizji,
 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROCESAMI,
 • BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA, czyli jak lider może angażować swój zespół, by to zaangażowanie przekładało się bezpośrednio na efekty biznesowe.
 • SKUTECZNE SYSTEMY SUGESTII, w których pracownicy angażują się w ciągłe doskonalenie, rozwiązywanie problemów i w innowacje.

A jeśli chcesz już teraz porozmawiać z nami, w jaki sposób możemy wesprzeć Twój biznes technologicznie, skontaktuj się z nami >>.