Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023

W przeciwieństwie do popularnej koncepcji work-life balance, która dąży do utrzymania równowagi między pracą a życiem osobistym poprzez ich rozdzielenie, w ostatnich latach na rynku pracy dominuje koncepcja work-life blending. Zakłada ona, że obie sfery, zawodowa i prywatna, mogą się wzajemnie przenikać i uzupełniać. Koncepcja ta istnieje od dziesięcioleci, ale właśnie teraz, jak nigdy wcześniej, pracownicy szukają alternatywnych sposobów na zrównoważenie życia zawodowego i prywatnego. Wraz ze wzrostem tego zapotrzebowania na łączenie życia zawodowego i osobistego, rośnie również potrzeba świadomego i skutecznego przywództwa. Liderzy zespołów mają kluczowe znaczenie w tworzeniu środowiska, w którym pracownicy z powodzeniem będą równoważyć swoje zobowiązania zawodowe i życiowe.


W Artykule:

 • Work-life blending zakłada łączenie życia zawodowego i prywatnego w sposób harmonijny. Idea ta ma na celu pozwolić ludziom na organizowanie swojego czasu tak, aby mogli w sposób elastyczny spełniać swoje obowiązki zawodowe i prywatne.
 • Zarówno work-life blending, jak i work-life integration mają na celu łączenie życia zawodowego i prywatnego, jednak work-life blending skupia się na płynności i elastyczności, a work-life integration koncentruje się na kompromisie między tymi dwiema sferami.
 • Każdy lider zespołu odpowiada za zdrowe relacje w zespole i dobre samopoczucie jego członków. Potrafi motywować, podejmować decyzje, które leżą w najlepszym interesie członków zespołu, zarządzać konfliktami i dostosowywać się do zmian.
 • Lider jest strategiczną postacią w zmieniającym się świecie pracy. Ma przede wszystkim wpływ na to, jak członkowie zespołu czują się w środowisku dynamicznych zmian i pomaga im z łatwością się w nim poruszać.
 • Work-life blending zastępuje tradycyjne podejście do równowagi między pracą a życiem osobistym, gdyż skupia się na łączeniu tych dwóch aspektów w sposób bardziej płynny i elastyczny. Rola lidera zespołu w kontekście work-life blending polega na promowaniu elastyczności, wspieraniu komunikacji, ustanawianiu granic, dbaniu o dobre samopoczucie i dobrostan pracowników oraz na byciu przykładem dla innych.
 • W tym artykule zbadamy, w jaki sposób liderzy zespołów mogą pomóc w stworzeniu środowiska, w którym pracownicy z powodzeniem będą równoważyć swoje zobowiązania zawodowe i życiowe.

Spis treści:

 1. Istota work-life blending
 2. Co stanowi o sukcesie łączenia życia zawodowego i prywatnego?
 3. Tradycyjne przywództwo to za mało
 4. Kluczowe aspekty roli lidera w relacjach z zespołem
 5. Nie jest łatwo być szefem
 6. Środowisko elastyczności i zaangażowania
 7. Megatrendy w modelu pracy
 8. Work-life blending – kluczowe aspekty roli lidera

Zobacz też: Praca i pasja – po co nam one?


Istota work-life blending

Work-life blending zakłada łączenie życia zawodowego i prywatnego w sposób harmonijny. Idea ta ma na celu pozwolić ludziom na organizowanie swojego czasu tak, aby mogli w sposób elastyczny spełniać swoje obowiązki zawodowe i prywatne.

Zjawisko work-life blending występuje najczęściej w miejscach pracy, które oferują elastyczne godziny, możliwość pracy zdalnej oraz kładą nacisk na wyniki pracy zamiast na czas spędzony w biurze. Mogą to być firmy technologiczne, start-upy, a także organizacje związane z gig-ekonomią. [czytaj więcej]

Work-life blending dołączyło do innych koncepcji związanych z łączeniem życia zawodowego i prywatnego, czyli do work-life balance i work-life integration. Niektórzy używają tych terminów wymiennie, jednak stanowią one trzy różne podejścia do zarządzania życiem zawodowym i prywatnym.


work-life balance

Work-life balance polega na utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym poprzez wyraźne oddzielenie czasu pracy od czasu spędzanego na życie prywatne. Z kolei work-life integration dąży do łączenia życia zawodowego i prywatnego w sposób, który pozwala na elastyczne podejście do wykonywania obowiązków w obu tych sferach. Inaczej, niż w przypadku work-life balance, w work-life integration nie ma wyraźnej granicy pomiędzy czasem pracy a czasem prywatnym.

Work-life blending łączy życie zawodowe i prywatne w sposób harmonijny, bez dążenia do ich równoważenia. W tej koncepcji ludzie organizują swój czas w sposób, który pozwala im na równoczesne spełnianie obowiązków zawodowych i prywatnych.

Work-life blending i work-life integration są do siebie bardzo zbliżone, można jednak zauważyć pewne subtelne różnice. Work-life blending polega na „łączeniu” obowiązków zawodowych i prywatnych, ale praca i życie prywatne nie są traktowane jako oddzielne jednostki, ale raczej jako dwie sfery, które mogą się przenikać.


work-life integration

Work-life integration również polega na łączeniu obowiązków zawodowych i prywatnych, ale z większym naciskiem na kompromis pomiędzy tymi sferami. Zamiast traktować pracę i czas prywatny jako oddzielne jednostki, osoby pracujące mogą szukać kompromisów, takich jak wykonywanie obowiązków domowych podczas rozważania koncepcji związanych z pracą lub zabieranie dzieci do biura, gdy szkoły są zamknięte.

Reasumując, zarówno work-life blending i work-life integration mają na celu łączenie życia zawodowego i prywatnego, jednak work-life blending skupia się na płynności i elastyczności, a work-life integration koncentruje się na kompromisie między tymi dwiema sferami.


Co stanowi o sukcesie łączenia życia zawodowego i prywatnego?

Mówi się, że to ludzie są największą wartością organizacji, ale z perspektywy pracowników najważniejszą personą w zespole jest lider [czytaj więcej]. Lider zespołu jest spoiwem, które trzyma zespół razem, a więc ma największy wpływ na członków swojego zespołu. To lider i jego postawa mają kluczowe znaczenie dla sukcesu łączenia życia zawodowego i prywatnego, gdyż niejako zarządza on procesem łączenia pracy i życia prywatnego, upewniając się, że proces ten działa dobrze dla wszystkich członków zespołu.

Aby pomóc pracownikom efektywnie pracować, jednocześnie równoważąc ich życie osobiste, lider powinien wiedzieć i rozumieć:

 • jaki wpływ na niego samego miały jego własne wybory zawodowe na przestrzeni czasu i co wynikało z tych wyborów (np. wzrost poziomu stresu); ułatwia to zrozumienie, jak inni mogą czuć się w związku z własną karierą lub życiem osobistym w danym momencie oraz zapewnienie im odpowiednich wskazówek,
 • w jaki sposób każdy członek zespołu przyczynia się do osiągania celów w obu sferach (praca/życie osobiste),
 • jak radzić sobie z ludźmi, którzy mają wysoki poziom stresu lub niepokoju w życiu osobistym, a także tymi, którzy mają znaczące zmiany w życiu osobistym (np. małżeństwo, rozwód),
 • jak pomóc członkom zespołu spojrzeć na ich życie osobiste z odpowiedniej perspektywy, zachowując jednocześnie zdrową równowagę między nimi; lider musi być w stanie pomóc swoim pracownikom w tym procesie,
 • w jaki sposób każdy członek zespołu przyczynia się do osiągania celów zawodowych i osobistych.

Tradycyjne przywództwo w to za mało

Rola lidera zespołu wykracza daleko poza tradycyjne przywództwo. Z jednej strony lider jest trenerem, mentorem, facylitatorem i motywatorem, z drugiej pełni rolę inspirującego przywódcy. Powinien być dla pracowników autorytetem oraz być w stanie rozwijać silne relacje ze swoimi podwładnymi, aby zespół skutecznie wykonywał swoje zadania.

Liderzy, którzy odnoszą sukcesy w angażowaniu ludzi, rozwinęli określone umiejętności, które pozwalają im skutecznie poruszać się w trudnych sytuacjach, zachowując jednocześnie autorytet nad podwładnymi. Nastawienie i postawa lidera mają decydujący wpływ na to, czy ludzie będą za nim podążać bez zadawania dodatkowych pytań.


leadership

Pracownicy szukają w swoim bezpośrednim przełożonym przede wszystkim cech czysto ludzkich – że będzie ich szanował, dawał przestrzeń na popełnianie błędów i uczenia się na nich, będzie otwarcie się komunikował, otworzy się na inicjatywy i pomysły pracowników, będzie ich wspierał w rozwiązywaniu problemów czy stwarzał warunki do rozwoju.

Lider powinien rozumieć perspektywę pracowników – przebywać jak najwięcej w Gemba – tam, gdzie odbywa się praca. Powinien znać swoje mocne strony i odpowiednio je wykorzystywać. Musi również zdawać sobie sprawę ze swoich słabych stron i dążyć do ciągłego rozwoju swoich umiejętności. Musi wreszcie mieć pomysł na to, w jaki sposób zbuduje poczucie przynależności ludzi do zespołu, a następnie podłączyć ten zespół do firmy.

Ludzie chcą, aby szef był autorytetem, budował ich poczucie przynależności do firmy, jednocześnie utożsamiając się z firmą, jej misją, jej wizją, jej celami strategicznymi, które przeniesie na cele zespołowe i cele indywidualne, w ten sposób podłączając ludzi do zespołu, a potem do firmy.

Autorytet lidera to zaufanie, wiarygodność i szacunek, jakimi pracownicy darzą swoich przełożonych. To potężna broń w leadershipowej skrzynce z narzędziami przywódczymi, niezbędna w dążeniu do skuteczności i efektywności.[czytaj więcej]

skontaktuj się z nami Leanpassion

Kluczowe aspekty roli lidera w relacjach z zespołem

Każdy lider zespołu odpowiada za zdrowe relacje w zespole i dobre samopoczucie jego członków. Potrafi motywować, podejmować decyzje, które leżą w najlepszym interesie członków zespołu, zarządzać konfliktami i dostosowywać się do zmian.

W relacjach lidera z zespołem warto zwrócić uwagę na takie umiejętności liderskie, jak:

 • komunikacja – skuteczne umiejętności komunikacyjne są kluczowe podczas pracy w mieszanym środowisku, w którym równowaga między życiem zawodowym a prywatnym może stać się problemem; jeśli nie ma skutecznej komunikacji, nie można mówić o skutecznym przewodzeniu,
 • podejmowanie decyzji – umiejętność szybkiego podejmowania decyzji pozwala nadążyć za zmianami w nieustannie zmieniającym się świecie, szczególnie w erze tak szybko rozwijającej się technologii,
 • zarządzanie konfliktem – żadna osoba nie jest doskonała i ważne jest, aby zrozumieć, że każdy popełnia błędy; lider to rozumie i akceptuje, w związku z tym jest w stanie skutecznie zarządzać konfliktem; dodatkowo, jest w stanie radzić sobie z krytyką bez brania jej do siebie, a także udzielać konstruktywnej krytyki,
 • innowacyjność – w świecie, w którym technologia zmienia się tak szybko, ważne jest, aby być w stanie szybko się dostosować; jedynie umiejętność budowania ponadprzeciętnej zdolności do adaptacji pozwala być o krok przed konkurencją,
 • przewodzenie ludziom – umiejętność, której można się nauczyć, ale wymaga czasu i poświęcenia; ważne jest, aby lider brał odpowiedzialność za swoje działania, a także za działania swoich pracowników; pozwoli to na zbudowanie zaufania w zespole, co bez wątpienia zachęci ludzi do podążać za radami lidera,
 • zarządzanie czasem – umiejętność efektywnego zarządzania czasem również w kontekście upewniania się, że rzeczy, które muszą zostać zrobione, rzeczywiście są zrobione.
 • cierpliwość – nie można oczekiwać sukcesu z dnia na dzień; zbudowanie zaangażowanego i efektywnego zespołu wymaga czasu,
 • kreatywność – skuteczny lider potrafi myśleć nieszablonowo; oznacza to zdolność do wymyślania nowych pomysłów, które pomogą w zbudowaniu zespołu marzeń.

Nie jest łatwo być szefem

Pracodawcy w Polsce w 2023 roku borykają się z wieloma wyzwaniami. Z jednej strony jest to kryzys gospodarczy, inflacja, wzrost oczekiwań finansowych pracowników, z drugiej są to poważne problemy z rotacją oraz pozyskiwaniem wykwalifikowanych kadr. Powszechne zmęczenie oraz stres związany z niepewnym jutrem przekładają się na spadek motywacji pracowników oraz negatywnie wpływają na ich zaangażowanie. Tymczasem zaangażowanie pracowników jest niezbędnym elementem stanowiącym o sukcesie firmy.

Jak wynika z raportu Gallupa the State of the Global Workplace: 2022 Report, tylko 21% pracowników na świecie deklaruje, że są zaangażowani w wykonywanie swojej pracy. Europa i Polska notują znacznie słabszy wynik, jedynie 14%. Dodatkowo, aż 86% pracowników w Polsce traktuje pracę jako przykry obowiązek. Poziom stresu na świecie jest bardzo wysoki i wynosi 44%. W Polsce problemy ze stresem zgłasza 38% ludzi, a 23% Polaków roku odczuwa codzienną złość.


work-life blending

Poziom stresu, zmartwień, smutku i codziennej złości przekłada się bezpośrednio na dobrostan pracowników. Z kolei dobrostan jest barometrem zaangażowania. Work-life blending odgrywa ważną rolę w całej tej układance. Ludzie szczęśliwi, z harmonijnie połączonymi  sferami życia zawodowego i prywatnego, dadzą z siebie to, co najlepsze.

Wobec powyższego, lider zespołu jawi się strategiczną postacią w zmieniającym się świecie pracy. Ma przede wszystkim wpływ na to, jak członkowie zespołu czują się w środowisku dynamicznych zmian i pomaga im z łatwością się w nim poruszać.

Aby lider mógł skutecznie realizować się w swojej roli, należy wyposażyć go w narzędzia, których potrzebuje, aby odnieść sukces. Oznacza to zapewnienie mu możliwości rozwoju w zakresie świadomego przywództwa i skutecznego zarządzania. Dodatkowo, należy upewnić się, że ma elastyczność, której potrzebuje, aby zrównoważyć życie zawodowe i osobiste zarówno swoje, jak i swoich podwładnych.

W świecie, w którym technologia odgrywa znaczącą rolę, niezależnie od branży, lider musi być na bieżąco z trendami i zmianami technologicznymi, wychodzącymi nawet poza wiedzę domenową. Lider powinien być również świadomy zmieniających się potrzeb swojego zespołu w tym kontekście, zwłaszcza, gdy jego zespół pracuje zdalnie.


Work-life blending – środowisko elastyczności i zaangażowania

Skuteczny lider jest w stanie stworzyć środowisko, w którym ludzie czują się komfortowo prosząc o pomoc, gdy jej potrzebują. Kluczem jest stworzenie poczucia zaufania, bezpieczeństwa i elastyczności dla członków zespołu, tak aby czuli się nieskrępowani zwracając się do swojego bezpośredniego przełożonego, gdy czegoś potrzebują.

Ważne jest, aby pamiętać, że łączenie życia zawodowego i prywatnego nie polega tylko na znalezieniu sposobów na zrobienie więcej w krótszym czasie. Chodzi również o stworzenie środowiska, w którym ludzie mogą się rozwijać zarówno w pracy, jak i poza nią.


work-life blending

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym to delikatne połączenie między obowiązkami związanymi z pracą a resztą życia. Równie ważne jest pamiętanie, że pracownicy są ludźmi, którzy potrzebują czasu na naładowanie baterii. Lider może im w tym pomóc, tworząc środowisko, w którym czują się dobrze i ustalać jasne oczekiwania dotyczące tego, czego oczekuje się od nich, gdy są w pracy.

Jak wynika z Raportu Dobrych Praktyk Pracodawców 2022, wśród praktyk stosowanych z sukcesem przez liderów znalazły się:

 • nadawanie poczucia sensu,
 • szerokie możliwości rozwoju,
 • utrzymywanie pozytywnych relacji z zespołem,
 • dzielenie się z zespołem wpływem i odpowiedzialnością,
 • elastyczność i ułatwianie łączenia pracy z życiem prywatnym,
 • stabilność zatrudnienia,
 • dbałość o dobrą atmosferę w zespole.

Tak więc nie tylko realizacja celów biznesowych, ale również budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, znajomość i realizacja potrzeb pracowników są elementami, bez których firma nie ma szans na sukces.


Megatrendy w modelu pracy

Work-life blending określany jest często syndromem pracy po pandemii. Jedną z konsekwencji pandemii jest to, że ludzie przewartościowali swoje priorytety, chcą wykonywać pracę, która ma dla nich sens, w której będą mieli możliwość rozwoju i nauki, i której będą częścią. Chcą, aby pracodawca brał pod uwagę to, że praca jest jednym z elementów ich życia, dopełnieniem, wartością dodaną, a nie  jego substytutem.

Punktem wyjścia powinno być nasze życie. Każdy z nas ma różnie rozłożone akcenty i różne priorytety. Jak mówi Julia Izmałkowa, psycholog, CEO Izmałkowa Consulting: „Wierzę, że praca zgodna z naszymi pasjami i miłością, wykonywana nie tylko dla pieniędzy, może zapewnić równowagę. Nie powinniśmy więc koncentrować się na pracy, ale na nas i na naszym życiu”.


życie czy praca?

Pojęcie praca samej w sobie niejako straciło na swojej wartości. Great Resignation – trend, w którym pracownicy odchodzą z pracy nawet wtedy, gdy nie mają innej oferty na ręku, czy Quiet Quitting – świadome porzucanie kultu pracy, nie są zjawiskami wyssanymi z palca. Są wyraźnym sygnałem tego, że ludzie chcą mieć lepsze życie i szukają sposobów na to, by zbyt intensywne życie zawodowe nie było przyczyną problemów w życiu prywatnym.

Firma Hbreavis wskazuje na 4 megatrendy związane z przyszłością pracy:

 1. Normą staje się hybrydowy model pracy.
 2. Technologia będzie mieć większy udział we wzroście wydajności.
 3. Kluczem do sukcesu będzie elastyczność, która przyniesie więcej zwinnych rozwiązań.
 4. Zdrowie i samopoczucie – dobrostan pracowników – będą miały nadrzędne znaczenie.

Work-life blending – kluczowe aspekty roli lidera

Work-life blending zastępuje tradycyjne podejście do równowagi między pracą a życiem osobistym, gdyż skupia się na łączeniu tych dwóch aspektów w sposób bardziej płynny i elastyczny. Rola lidera zespołu w kontekście work-life blending polega na promowaniu elastyczności, wspieraniu komunikacji, ustanawianiu granic, dbaniu o dobre samopoczucie i dobrostan pracowników oraz na byciu przykładem dla innych.

Promowanie elastyczności

Lider zespołu umożliwia pracownikom lepsze dostosowanie swojego czasu do potrzeb życia prywatnego, poprzez  zachęcanie do elastyczności w pracy, takiej jak elastyczne godziny pracy, praca zdalna bądź hybrydowa.

Wspieranie komunikacji

By zrozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników lider utrzymuje otwartą i efektywną komunikację z pracownikami. Jest zawsze otwarty na sugestie dotyczące poprawy równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Ustanawianie granic

Lider zespołu pomaga pracownikom w ustanawianiu granic między pracą a życiem osobistym, na przykład poprzez zachęcanie do wyłączania powiadomień poza godzinami pracy czy unikanie oczekiwania natychmiastowych odpowiedzi na e-maile.

Dbanie o dobre samopoczucie i dobrostan pracowników

Lider jest świadomy znaczenia dobrej kondycji psychicznej i fizycznej swoich pracowników. Promuje zdrowe nawyki takie jak regularne przerwy w pracy, aktywność fizyczna czy dbałość o dobry sen.

Bycie przykładem

Jak wynika z Ogólnopolskich Badań Satysfakcji z Pracy, przeprowadzanych corocznie przez Leanpasssion, korelacja pomiędzy oceną lidera a satysfakcją z pracy jest dla pracowników bezdyskusyjna. TOP 10 oczekiwań pracowników względem lidera dotyczy jego postawy, a nie aspektów merytorycznych. Lider jest autorytetem dla członków zespołu, daje przykład własnym zachowaniem pokazując, że dba o równowagę między pracą a życiem prywatnym i że szanuje granice innych osób w tym aspekcie.

Podsumowanie

Lider zespołu odgrywa kluczową rolę w kontekście łączenia życia zawodowego i prywatnego. Ma on bezpośredni wpływ na to, jak jego zespół czuje się i odnajduje się w zmieniającym się świecie pracy i może aktywnie pomóc pracownikom z łatwością się w nim poruszać.

Jako lider możesz wiele zmienić, by Twoi pracownicy byli zaangażowani i czuli się spełnieni.

Jeśli chcesz stworzyć takie miejsce pracy, w którym pracownicy będą dobrze prosperować, wykazywać zaangażowanie i energię do działaniaskontaktuj się z nami >>

bezpłatna konsultacja Leanpassion